Underhåll av lägenhet

Du är skyldig att själv hålla din bostadsrätt i gott skick. I vissa fall krävs dock styrelsens tillstånd för förändringar.

Vilket ansvar har jag för lägenhetens skick?

SVAR: Som bostadsrättshavare är du skyldig att hålla lägenhetens inre i gott skick. Det innebär att du på egen bekostnad ska underhålla och reparera lägenheten när det behövs. Underhållsansvaret innebär att du även svarar för reparation av skador i lägenheten även om du inte själv har orsakat dem. Du kan dock kräva ekonomisk ersättning för reparationerna av den som vållat skadorna. Om inte skadorna i lägenheten hotar att skada annans egendom väljer du själv när du vill reparera din lägenhet.

Vad omfattar mitt underhållsansvar?

SVAR: Underhållsansvaret omfattar lägenhetens inre med tillhörande utrymmen, t ex förråd. Mark kan också omfattas om den ingår i bostadsrätten. Till lägenhetens inre räknas bland annat rummens väggar, golv och tak samt inredning i kök och badrum. Närmare uppgifter om vad som hör till lägenhetens underhåll hittar du i stadgarna.
Du svarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, el och vatten som föreningen har försett lägenheten med och de tjänar mer än en lägenhet. Detsamma gäller för ventilationskanaler. 

Gäller samma regler vid brand?

SVAR: För skada på grund av brand svarar du om du själv har förorsakat branden genom vårdslöshet eller om branden har vållats av någon i din familj eller någon gäst och du har brustit i tillsyn och omsorg. Likartade regler gäller också för vattenledningsskada, dvs läcka från tappvattenledning (ej avloppsledning) och ohyra. 

Kan jag bli tvungen att betala även för skador utanför lägenhetens inre?

SVAR: Om du missköter ditt underhåll av lägenheten och därigenom orsakar skador någon annanstans i huset, t ex i en grannlägenhet, kan du bli skyldig att ersätta kostnaderna för reparationen. Detsamma gäller om du på annat sätt är vårdslös och därigenom orsakar skador.

 

Nedan hittar du prislista över HSB's tjänster ifall du behöver hjälp med lite hemmafix samt information om underhållsansvar av lägenhet.