Garageplats

Föreningen har 104 garageplatser varav 32 laddplatser.

Önskemål om garageplats anmäls till HSB som administrerar kön och fördelar ledigblivna platser efter kötid. Om vår policy för tilldelning av garageplats, läs vidare här.

.    Samma förfaringssätt används oberoende av om den som önskar en garageplats har en konventionell bil eller en laddhybrid/elbil. Det finns ingen särskild kö till laddplatserna (se dock punkt 10 nedan).

3.    Samtliga garagehyresgäster  ska underteckna ett hyresavtal innehållande en förpliktelse att vid behov flytta till en annan plats varvid nytt hyresavtal ska tecknas för den nya platsen. Med behov avses i huvudsak att platsen behövs för annan garagehyresgäst som bytt till en laddhybrid eller elbil.

4.    Den som redan hyr en garageplats kan anmäla till styrelsen att man önskar byta till en laddplats eller utnyttja en laddplats om vederbörande redan står på en sådan.

5.    Anmälan om önskemål om laddplats kan endast göras om hyresgästen (medlem eller extern hyresgäst) till styrelsen kan redovisa när behov av laddplats föreligger, dvs att en laddhybrid/elbil införskaffats.

6.    Hyresgäst som redan hyr en garageplats med laddmöjlighet ska underteckna ett tilläggsavtal till sitt hyresavtal med ny förhöjd hyra jämte rörlig förbrukningsavgift. Styrelsen anmäler till HSB när de nya villkoren ska tillämpas och delger även HSB en kopia på tilläggsavtalet.

7.    Den fasta avgiften är f.n. (februari 2021) 850 kronor för platser utan laddmöjlighet och 950 kronor för platser med laddmöjlighet under förutsättning att laddmöjligheten utnyttjas. För externa hyresgäster är motsvarande belopp 1 500 respektive 1 650 kronor.

8.    Den rörliga förbrukningsavgiften är f.n. (februari 2021) 2 kronor per kWh. Den rörliga förbrukningsavgiften kan inom ramen för löpande hyresavtal ändras vid förändrade elpriser.

9.    Hyresgäst, som står på garageplats utan laddning, och som anmält behov av laddplats till styrelsen, ska genom styrelsens försorg anvisas en garageplats med laddmöjlighet, som hyrs av en hyresgäst utan laddbehov. Den senare hyresgästen ska istället erbjudas den lediga platsen utan laddning. Styrelsen anmäler till HSB att nya hyresavtal genom HSB:s försorg ska tecknas för båda hyresgästerna och vid vilket datum bytet ska genomföras.

10.Understiger antalet laddplatser, f.n. 32, antalet hyresgäster som önskar laddplats ska styrelsen upprätta en särskild kö. Efter det att hyresgästen anmält att en hybridbil/elbil anskaffats räknas kötiden från det att laddbehov i garaget uppstår, dvs från det att bilen levererats till hyresgästen.

11.Bestämmande för vilken hyresgäst, som står på garageplats med laddning, och som måste byta plats för att ge plats åt hyresgäst med laddbehov, är hur länge vederbörande hyrt garageplats. Den med kortast garagehyrestid ska i första hand tillfrågas.