Renovering

Allmänt

Du är som bostadsrättshavare skyldig att vårda och underhålla din lägenhet. Om du är händig kan du göra mycket själv, t ex att efter egen smak tapetsera och måla väggar. I annat fall bör du anlita hantverkare och kanske utnyttja möjligheten till ROT-avdrag. 

Det finns dock mycket som du inte bör eller får ge dig på. Styrelsen har därför ställt samman en lathund över de regler som gäller rörande renoveringar och ombyggnader av lägenhet.

Regler för ändring i lägenhet

• Kommun och styrelse måste godkänna
För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet måste du, enligt plan- och bygglagen, göra bygganmälan hos kommunen minst tre veckor före byggstart. Bostadsrättsföreningens styrelse måste också godkänna ändringen.

• Vad är väsentliga ändringar?
Väsentliga ändringar är sådana som till exempel berör bärande konstruktioner, som avsevärt förändrar planlösningen, eller som påverkar ventilation, vatten och avlopp. Du måste kunna visa upp intyg om väggarnas kvalitet.

   Icke bärande innerväggar är ditt ansvar som lägenhetsinnehavare. Dessa får du ändra, så länge det inte påverkar fastigheten enligt ovan. Om det är osäkert huruvida en vägg är bärande eller inte, måste du anlita en byggnadskonstruktör eller hämta in säkra uppgifter via byggnadsnämnden.

OBS! Du får inte sätta igen befintlig ventilation, eller ändra till annan typ av ventilation.

Viktigt att veta

·        Du behöver ett godkännande från styrelsen innan du kan sätta igång. Godkännande söker du genom att minst sex veckor i förväg komma in med en ifylld blankett gällade regler för förändring av lägenhet, som finns att hämta här.

Läs noga igenom blanketten och bifoga nödvändiga intyg.

   Kontakta gärna vår förvaltare Angela Pettersson på HSB före ombyggnaden för råd. Ring 010-442 14 06 eller maila angela.pettersson@hsb.se

  ·     ·        Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig elektriker. Se Elsäkerhetsverkets information på webben www.elsakerhetsverket.se 

Ska du göra ombyggnad som berör fastighetens stigarledning, elcentral eller det ordinarie nätet, måste den först dokumenteras på ritning och godkännas av föreningens styrelse.

·        · Ombyggnad av fastighetens VVS-system får endast utföras av för uppgiften utbildad och godkänd person. Även i detta fall behövs styrelsens medgivande.

·        För att undvika framtida vattenskador, ska du vid renovering/ombyggnad i våtrum följa Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV), samt råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK).

·       Föreningen ersätter kostnaderna för de åtgärder vid badrums- och WC-renovering som rör installation av ny golvbrunn, slits och t-rör. För att få ersättningen krävs att medlemmen före renoveringen inkommit med renoveringsansökan och i efterhand redovisar en beskrivning av vad som gjorts, inkl. bilder från före och efter renoveringen samt en kopia av fakturan och ett intyg om att renoveringen utförts av personer med vederbörlig kompetens inom området (se också ovan). En maximal ersättning på 12 000 SEK utgår om både ny golvbrunn, slits och t-rör åtgärdats i badrummet och 9 000 SEK för slits och t-rör i toaletten.  

      

OBS! Denna ersättning kan bara ges till badrum/WC som inte har renoverats sedan fastigheten byggdes.

 

Ersättning vid badrums- och WC-renovering:

Badrum 
3000 kr brunn
5000 kr slitsbotten
4000 kr byte t-rör på stam

Totalt 12 000 kr för badrum

Wc 
5000 kr slitsbotten
4000 kr byte t Om-rör på stam

När du renoverar

·        Om renoveringen kräver användning av byggsäckar måste det anmälas till styrelsen.

·        Kom ihåg att det är Du som renoverar som ansvarar för att byggavfallet forslas bort. Det får inte slängas i föreningens soprum eller belamra gemensamma utrymmen som trapphus, källargångar etc. Byggsäckar ska märkas med port- och lägenhetsnummer och får inte ställas på gräsmatta eller förhindra framkomligheten. De får inte stå ute över en helg utan ska vara bortforslade senast fredag eftermiddag eller motsvarande tid inför allmänna helgdagar. 

·        Tänk på att inte störa dina grannar i samband med ombyggnad. Sätt alltid upp ett anslag i portuppgången innan du sätter igång. Du bör ange under hur lång tid t.ex. mellan vilka datum det störande arbetet ska pågå. Ombyggnadsarbetet ska i huvudsak utföras vardagar 09:00 – 17: 00, i övriga fall får man rådgöra med styrelsen. Det får inte utföras på kvällar eller nätter.

·        Tänk också på att hantverkarna inte får parkera sina bilar på gårdarna. Endast transporter till och från porten får förekomma. 

Tillgång till toalett när du renoverar badrummet 

För dig och din hantverkare finns möjlighet att använda tvättstugans toalett under byggtiden.

Du får låna en tagg till tvättstugan i din port som hämtas och kvitteras ut hos fastighetsskötaren som träffas varje tisdag 08.00–08.30 på kontoret på Rålambsvägen 12 B, nedre botten (dörren invid samlingslokalen).  

Det är endast toaletten som får användas. Var och en ansvarar för toapapper och håller rent och snyggt. Tänkt på att visa respekt mot den som bokat tid i tvättstugan!