Balkonger

Blomlådor ska av säkerhetsskäl sättas upp på insidan av balkongen. Andra typer av anordningar får ej fästas på balkongernas yttersida utan tillstånd från styrelsen

Notera följande förhållningspunkter gällande din balkong

  • Du får måla balkonggolvet, förutsatt att du sedan underhåller det och att färgen som används är avsedd för balkonggolv. 
  • Inglasning av balkong kräver alltid styrelsens skriftliga tillstånd innan arbetet påbörjas.
  • Bygglov krävs för inglasning av balkong
  • Den boende ansöker om byggnadslov och står för alla kostnader för detta.
  • Efter beviljat byggnadslov skickar den boende kopior på alla bygglovshandlingar tillsammans med en enkel ansökan om inglasning till styrelsen.

Om styrelsen bifaller ansökan meddelas detta skriftligt till den boende. Parterna ska underteckna ett avtal som bland annat reglerar underhållsskyldigheten. Därefter kan inglasningen av balkongen starta.

Notera speciellt:

  • Förrådet på din balkong får ej tas bort
  • Inglasning omöjliggör montering av parabolantenn
  • Befintlig golvbrunn måste utnyttjas för att avleda regnvatten