Medlemsinflytande

HSB är en medlemsägd organisation. Varje medlem tillhör en HSB-förening och HSB-föreningarna äger tillsammans HSB Riksförbund. Så här ser möjligheterna ut att påverka på olika nivåer, från den egna bostadsrättsföreningen till hela organisationen.

Så påverkar du din bostadsrättsförening

Ni som är medlemmar i er bostadsrättsförening äger tillsammans föreningen och fastigheten. Det är ett ansvar men också en stor möjlighet.

Genom att delta på årsstämmor, skriva motioner och delta i föreningsarbetet kan du påverka hur er fastighet och ert boende utvecklas. Som medlem i bostadsrättsföreningen har du möjlighet att lyfta en fråga till föreningsstämman genom att lämna in en motion till föreningsstämman. Motionen ska innehålla ett förslag till beslut. Om man lämnat in sin motion i enlighet med stadgarna har man rätt att få sin fråga behandlad på stämman. Ofast lägger styrelsen fram ett förslag till beslut i motionsärenden men dessa är alltså förslag och det är stämman som sedan beslutar i frågan genom omröstning.

Självklart kan du även vända dig till någon i styrelsen för att framföra idéer och synpunkter och du kan själv delta i arbetet i föreningen, t ex i någon av era arbetsgrupper eller kanske som förtroendevald. Om du är intresserad av att delta i styrelsearbetet ta kontakt med er valberedning.

Så påverkar bostadsrättsföreningarna den regionala HSB-föreningen

Bostadsrättsföreningarna utser representanter som blir fullmäktige i den regionala HSB-föreningen.

HSB Riksförbunds uppgift är att stödja HSB-föreningarna i deras arbete genom att driva samordningsfrågor i organisationen så att HSB-föreningarna ska kunna vara effektiva och kunna erbjuda sina medlemmar och kunder bra boenden, tjänster och service. En viktig roll för riksförbundet är att på medlemmarnas uppdrag påverka förutsättningarna för boende i samhället.
HSB-föreningarna äger tillsammans genom HSB Riksförbund HSBs varumärke.

Planer och regler för det gemensamma samarbetet tas fram i gemensamma styrdokument och beslutas av förbundsstämman som består av representanter för de regionala HSB-föreningarna. Genom att motionera till stämman kan den regionala HSB-föreningen driva och påverka beslut. I sin tur är det den regionala HSB-föreningens medlemsrepresentanter som tar beslut om vilka frågor som HSB-föreningen ska driva.

HSB Riksförbund är också medlem i de regionala HSB-föreningarna och kan på det sättet representera den övriga HSB-organisationen i beslut som tas regionalt. Det är alltså en ömsesidig påverkan i HSBs organisation.

Så påverkar andra medlemmar den regionala HSB-föreningen

Det finns också medlemmar i HSB som inte bor i en bostadsrättsförening. Det kan t ex vara bosparare. Även de påverkar arbetet i HSB-föreningen.

Medlemsgruppen utser på ett årsmöte också fullmäktigerepresentanter till den regionala HSB-föreningens stämma och har också möjlighet att motionera till denna stämma så att de kan påverka det arbete som görs regionalt i HSB.

 

De regionala HSB-föreningarna äger tillsammans HSB Riksförbund

HSB Riksförbund arbetar med de övergripande frågorna i HSB. Det är de regionala HSB-föreningarna som tillsammans äger HSB Riksförbund.

HSB Riksförbunds uppgift är att stödja HSB-föreningarna i deras arbete genom att driva samordningsfrågor i organisationen så att HSB-föreningarna ska kunna vara effektiva och kunna erbjuda sina medlemmar och kunder bra boenden, tjänster och service. En viktig roll för riksförbundet är att på medlemmarnas uppdrag påverka förutsättningarna för boende i samhället.
HSB-föreningarna äger tillsammans genom HSB Riksförbund HSBs varumärke.

Planer och regler för det gemensamma samarbetet tas fram i gemensamma styrdokument och beslutas av förbundsstämman som består av representanter för de regionala HSB-föreningarna. Genom att motionera till stämman kan den regionala HSB-föreningen driva och påverka beslut. I sin tur är det den regionala HSB-föreningens medlemsrepresentanter som tar beslut om vilka frågor som HSB-föreningen ska driva.

HSB Riksförbund är också medlem i de regionala HSB-föreningarna och kan på det sättet representera den övriga HSB-organisationen i beslut som tas regionalt. Det är alltså en ömsesidig påverkan i HSBs organisation.