Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Ombildning

En ombildning från hyresrätt till bostadsrätt kan skötas på många sätt. Med mer än 25 års erfarenhet av ombildningar vet vi vad som krävs för att göra det bra. Och vi hjälper gärna till. HSB är Sveriges största bostadsrättsorganisation – vi har den ekonomiska, tekniska och juridiska kompetens som krävs för att genomföra en ombildning på ett tryggt och säkert sätt.

Under de senaste åren har HSB Östergötland genomfört en mängd lyckade ombildningar och vi lämnar gärna ut referenser bland våra uppdragsgivare.

HSB – för en trygg och säker ombildning

I HSB värderar vi trygghet, kvalitet och långsiktighet. När vi är med och ombildar lägger vi grunden till en ekonomiskt stabil bostadsrättsförening med förutsättningar att fungera även efter ombildningen. Det är därför vi har så många nöjda kunder.

Nöjda kunder

Vi mäter regelbundet hur nöjda våra kunder är med våra tjänster, vilka förväntningar de har och hur väl vi uppfyllt dessa förväntningar.

Vi vet genom dessa mätningar att våra kunder har mycket höga krav på vår kompetens och våra tjänster och att vi uppfyller dessa krav och levererar vad som förväntas.

Hur går en ombildning till?

En ombildning är en process med många beståndsdelar. Det är viktigt att rätt saker görs vid rätt tillfälle. På vägen från hyresrätt till bostadsrätt måste en rad frågor rörande ekonomi, teknik och juridik lösas. Det är också mycket viktigt att alla boende är delaktiga. Faktorer som demokrati, information och pedagogik är därför betydelsefulla för en lyckad ombildning. I korthet ser processen ut på följande sätt:

1. Ta reda på om det finns intresse att ombilda bland dina grannar
En förutsättning för ombildning är ett stort intresse bland de boende. Ett informationsmöte eller en enkät kan ge svar.

2. Bilda en bostadsrättsförening
Om det finns intresse är nästa steg att bilda en bostadsrättsförening. Alla boende kallas till en stämma där stadgar antas och en styrelse väljs. Registreringen görs hos Bolagsverket.

3. Vill fastighetsägaren sälja?
Nästa steg är att ta reda på om fastighetsägaren är intresserad av att sälja fastigheten. Vid ett positivt besked kan processen gå vidare.

4. Teknisk besiktning
För att kunna bedöma fastighetens skick och framtida drift- och underhållskostnader måste en teknisk besiktning av fastigheten genomföras.

5. Värdering och förhandling
Då den tekniska besiktningen är klar görs en värdering av fastigheten Därefter är det dags att förhandla om priset och komma överens om villkoren.

6. Gör en ekonomisk plan
När priset är fastställt upprättas en ekonomisk plan där föreningens verksamhet och ekonomi de närmaste åren tydligt framgår. Planen ska granskas och godkännas av två auktoriserade intygsgivare innan den registreras hos Bolagsverket. Den ekonomiska planen ska tas fram och delas ut till samtliga hyresgäster innan man har köpstämma. Det är viktigt att varje hyresgäst ser vad deras lägenhet kommer att kosta.

7. Finansiering
Nu är det dags att välja bank för finansieringen av köpet. En ordentlig analys av offerter från banker är nödvändig för att både bostadsrätts- föreningen och den enskilde ska få så förmånliga villkor som möjligt.

8. Köpstämma
För att bostadsrättsföreningen ska kunna förvärva fastigheten krävs beslut på en köpstämma. Rösträtt vid stämman har de som har hyreskontrakt, är folkbokförda på adressen och medlemmar i bostadsrättsföreningen. Minst två tredjedelar måste rösta ja till köp.

9. Tillträde
När det är dags för bostadsrättsföreningen att tillträda fastigheten ska betalning ske och köpebrev undertecknas. Bostadsrättsföreningen äger nu fastigheten och lagfart sökes.

10. Upplåtelse
Då köpet är avklarat skriver bostadsrättsföreningen ett upplåtelseavtal med de boende som vill bli bostadsrättshavare.

Vad är en bostadsrätt?

I en bostadsrättsförening är det du och dina grannar som tillsammans äger fastigheten ni bor i. Medlemmarna har full kontroll över ekonomi, förvaltning och viktiga beslut, vilket ger stora möjligheter till påverkan och inflytande. Att tillsammans bestämma över boendet innebär ett stort ansvar, men leder oftast till att trivsel och trygghet ökar.

I en bostadsrättsförening bor du till självkostnad. Du betalar endast för vad det kostar att sköta fastigheten. Ingen annan tjänar pengar på ditt boende. I takt med att bostadsrättsföreningen amorterar av sina lån sjunker boende kostnaderna. På sikt blir det därför nästan alltid billigare att bo i bostadsrätt. Med den värdestegring som varit på bostäder har en bostadsrätt dessutom visat sig vara en mycket god investering. Du betalar till dig själv och bygger på så vis upp ett kapital. Boendet blir på så sätt ett sparande.

Bostadsrätten innebär valfrihet. Du bestämmer själv hur och när lägenheten ska repareras eller byggas om. Vill du flytta kan du när som helst sälja bostadsrätten på den öppna marknaden. Möjligheten finns också att skänka bostadsrätten som gåva eller låta den gå i arv.

Vad ingår i vårt koncept?

På HSB har vi som arbetar med ombildningar utvecklat ett koncept som möter de krav som ställs från hyresgäster, fastighetsägare, myndigheter och lagstiftare. Konceptet innebär att vi som konsult ansvarar för och hjälper er igenom samtliga delar av ombildningsprocessen, från första informationsmöte till tillträdesdagen.

I vårt åtagande ingår bland annat kontinuerlig kontakt med styrelse och hyresgäster, hantering av all formalia i samband med myndighetskontakter, vi ordnar den tekniska besiktningen, gör marknadsvärderingar, förhandlar med fastighetsägare och banker, upprättar kalkyler och ekonomisk plan, vi håller föreningsstämmor och upprättar avtal. Allt material och samtliga kostnader i samband med ombildningsarbetet ingår i konsultarvodet.

Kontakta oss för mer information gällande ombildning

010-442 40 00

eller skicka förfrågan