Hur kan du som medlem påverka?

En gång om året, vanligtvis i maj eller möjligen juni månad, inbjuds föreningens medlemmar till årsstämma. Då beslutas det i frågor som exempelvis årsredovisning, vilka som ska sitta i styrelsen och om eventuella ändringar av stadgar

Det är fritt fram för föreningens medlemmar att lämna in motioner till stämman, när dessa behöver vara inlämnade framgår på kallelsen. Att lämna in en motion till föreningsstämman är en möjlighet att begära att ett visst ärende ska behandlas. En motion ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av ev. problem eller en förbättring, ett tydligt förslag till åtgärd samt kompletterad med en motivering. Det är viktigt att förslaget är väl beskrivet och motiverat. Det är brukligt att den som lämnat in motionen är med på stämman för att argumentera för sitt förslag och svara på stämmodeltagarnas frågor.

Vill du att något ska ändras eller har du en idé med anknytning till föreningen/boendet/fastigheterna som du tycker att föreningen ska förverkliga, är det enklast att lämna in förslaget till styrelsen via e-post eller brev. Styrelsen handlägger förslaget och beslutar i ärendet. För detta finns inga formkrav men det är normalt en förutsättning att förslaget är väl beskrivet och motiverat för att det ska behandlas. Det bör dessutom framgå vem som lämnat in förslaget.