Renovera

Föreningen är K-märkt med den starkaste typen av skydd, vilket betyder att husets utsida ska bevaras i så ursprungligt skick som möjligt. Brf-innehavare får dock invändigt bygga om delar av lägenheten. Mindre ändringar görs/bestäms av innehavaren själv. Större förändring kräver styrelsens medgivande. Tänk på att ansöka i god tid innan renoveringen, i semestertider kan det vara längre handläggningstider. 

”Bostadsrättsinnehavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas, vatten eller annan väsentlig förändring av lägenheten. Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen." (Från Färjans stadgar § 29)