Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Göteborgs hållbarhetsarbete

HÅLLBARHET I ALLT VI GÖR

HSB Göteborgs mål är inte att arbeta med hållbarhet. Vårt mål är att vara hållbara i allt vi gör. För oss hand­lar det om att ständigt förbättra vår egen organisation genom att ta ekonomiskt, ekologiskt och socialt ansvar, och samtidigt inspirera bostadsrättsföreningar att göra detsamma.

Det finns flera olika standardards och riktlinjer för hållbart företagande. HSB Göteborg var först i Sverige med att bli tredjepartsverifierade enlig ISO 26000. I verksamheten finns också en rad policyer som är kopplade till verksamhetens arbete med socialt ansvarstagande.

I menyn till vänster kan du läsa om HSB Göteborgs hållbarhetsarbete, inte minst via hållbarhetsrapporten som du hittar i vår årsredovisning.
 

KLIMATPÅVERKAN OCH KLIMATANPASSNING

Mål | Minskning av HSB Göteborgs CO2 utsläpp med 75 procent till 2023

Exempel på vårt arbete:

 • Hyresfastigheter fokuserar på hållbara renoveringar, installation av solenergi när det är möjligt samt upphandling av förnyelsebar el.
 • Under 2019 byttes 14 fordon ut mot eldrivna fordon – ett steg närmare en fossilfri fordonsflotta.
 • Alla tjänsteresor ska genomföras i enlighet med policy där klimatanpassade val ska väljas i första hand.
 • Nyproduktionen miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad nivå Silver.
 • I alla byggstartade projekt från och med 2018 installeras solceller eller annan förnybar energi.
 • Klimatanpassning görs i nyproduktion liksom satsningar för lokalt omhändertagande av dagvatten.
 • Vi underlättar bostadsrättsföreningarnas klimatarbete genom hållbara tjänster och informationsmaterial.
 • Genom nudging inspirerar vi enskilda medlemmar till mer hållbara konsumtionsmönster.

energioptimering-och-drift_705px.jpg

 
HÅLLBARA TJÄNSTER OCH PRODUKTER

Mål | HSB Göteborg utvecklar hållbara tjänster

Exempel på vårt arbete:

 • HSB Göteborgs utvecklingsarbete fokuserar på att ta fram och utveckla hållbara tjänster från affärsmässiga innovationer från bland annat HSB Living Lab.
 • Exempel är integrerade solceller i Kviberg, gemensamhetslokaler i brf Mariedahl och Swap Cube på HSB Göteborg.
 • Utveckling av hållbara tjänster för bostadsrättsföreningar som exempelvis Helhetsförvaltaren, Trygghetsanalysen, Leverantörslistan, Nyckeltalsanalys, ekonomi och energitjänster.
 • Delaktighet i det riksgemensamma arbetet med digital utveckling till exempel genom ett nytt inloggat läge och e-tjänster.
 • Fokuserat arbete på leverantörsbedömningar, hållbara inköp och nära samarbete med leverantörer.
 • Inköpsstyrningsprojekt i syfte att öka effektiviteten i vårt inköpsarbete.
 • Instiftande av priset Den hållbara idén för att uppmuntra och tillvarata goda idéer från bostadsrättsföreningar.

EN VIKTIG AKTÖR FÖR DET HÅLLBARA SAMHÄLLET

Mål | Att som organisation spegla mångfalden i vårt samhället

Exempel på vårt arbete:

 • HSB Dela – en nyinrättad köpmodell för att hjälpa unga vuxna att finansiera och äga sin bostad.
 • HSB Göteborg är verifierade enligt standarden ISO 26 000 för socialt ansvarstagande sedan 2011.
 • Stöd till Göteborgs Stadsmission och deras verksamhet riktad mot barn och unga. 2019 genomfördes en insamlingsdag med fokus på vinterkläder i samarbete med bostadsrättsföreningar.
 • Initiativtagare till HSB Göteborgs Academy – ett samarbete med Västra Hisingen Basket kring en värderingsstyrd ledarskapsutbildning för ungdomar mellan 16–25 år.
 • Erbjuder förtur till grupper som står långt från bostadsmarknaden, till exempel unga vuxna mellan 18–29 år och nyanlända.
 • Fokuserat arbetet för att säkerställa våra mångfaldsmål genom medlemsrekrytering, strategisk rekrytering av medarbetare samt genom praktikplatser och mentorskap.
 • Nytt erbjudande för bosparande där samtliga fonder tar hänsyn till hållbarhet i sina investeringsprocesser. Två av fonderna har ett mer utpräglat hållbarhetsfokus där man investerar i företag som arbetar för minskad klimatpåverkan och vattenfrågor.
 • En del av vår nyproduktion ligger med i en grön obligation.
 • Placering av HSB Göteborgs kapital görs i enlighet med en hållbarhetspolicy för ansvarsfulla placeringar.
 • HSB Göteborg bedriver samarbeten och dialogverksamhet i syfte att nå grupper som kan ha svårt att göra sig hörda. Exempel på detta är dialog kring hyresgästinflytande, dialoginsatser i nyproduktionsprojekt och granndialog genom boendesociala tjänster.
 • Stödjer stora sociala företagsdagen, Coompanion och Nyttigaste affären.

RESURSEFFEKTIVITET

Mål | Att minska energianvändning och reducera effektuttag

Exempel på vårt arbete:

 • HSB Göteborgs eget fastighetsbestånd genomgår löpande renoveringar bland annat i syfte att bevara fastigheten och optimera energieffektiviteten i bostäderna.
 • Innovationer från HSB Living Lab har implementerats i verksamheten. Bland annat den integrerade solcellsanläggningen i Kviberg, tvättstudion i brf Mariedahl och en Swap Cube på HSB Göteborgs huvudkontor.
 • Pågående försök I HSB Living Lab med att rena gråvatten från lägenheterna för att sedan återbruka det som duschvatten. En process som sparar 60% vattenförbrukning.
 • Värmeåtervinning genom FTX i all vår nyproduktion. En teknik som höjer effektiviteten och minskar energiåtgången.
 • Byggvarubedömningar vid renoveringar och nyproduktion för att förhindra att material med farliga ämnen används i byggprocessen.
 • Kunskapsspridning om hållbar konsumtion