Viktig information om föreningen

Nedan finns information för alla bostadsrättsinehavare.

Balkonger
Se stadgarna. De som nu i efterhand vill glasa in sina balkonger ombeds komma in med en skriftlig ansökan där det framgår utseende, utförande, säkerhetskravens uppfyllande och brandtätning. Bygglov är beviljat för det utförande som fanns som tillval. Om det är samma typ som tillvalet var, så kommer styrelsen att godkänna inglasningen men vi vill ha en skriftlig ansökan, gärna via mail.

Solskydden på balkongerna ska vara utförda som de tillval som fanns, annars vill styrelsen ha in en ansökan. Kontakta Birgitta Zakrisson om ni har frågor. Inklädning av pelare eller betongtak är inte tillåten. Ommålning av träytor på balkongerna är inte heller tillåtna i annan kulör än den befintliga. Målning av pelare och tak får bara göras med grå färg, enligt styrelsens anvisningar.

Detta är styrelsens beslut för att behålla husets uttryck i enlighet med stadsplan och arkitektens (Tirsén & Aili) rekommendationer, se brevet nedan:

Till att börja med har naturligtvis inte alla samma smak avseende färg, form och miljö. Det går att diskutera hur mycket som helst om vad som är vackert, elegant, sobert, fult, klumpigt, mysigt, intimt, kallt, avskalat mm.
Det är under projektering och bygge sökt speciellt bygglov för balkonginglasningarna avseende inglasningstyp, räcke, kulörer på fyllningar och stomme. Detta för att de ska vara likformiga och skapa en harmonisk helhet. Dessutom ska de klara normkrav avseende höjder på räcken, säkerhetsklass på glas, brandtätningar mot överliggande balkong etc.
Lösa inslag på balkonger som textilier, gardiner etc är inte bygglovpliktigt.
Att tillföra nya material, som inklädnad av trä är lurigare. Det kan dels räknas som fasadändring, dels kan det uppstå problem avseende brandfrågor (tillföra icke tändskyddande material - bygganmälan?)
I huvudsak handlar dock de frågor som nu kommit upp avseende balkonger och terrasser om att ta hänsyn till en planerad, genomtänkt och byggd helhetslösning.
Vissa tillskott måste en byggd miljö tåla men det är viktigt att tillskotten underordnar sig helheten. Vi brukar prata om ”visuellt buller”. Man når en gräns och sen blir mängden av alla synintryck jobbiga.
Ju mer man kan samordna med gemensamma val av kulörer, material och ev typlösningar - desto bättre blir helheten. Jag är helt övertygad om att gemensamma och mer återhållsamma lösningar i miljön är bäst både för gruppen och för individen.

 

Markiser
Får inte sättas upp. Styrelsen kommer att tillåta markiser på övre plan för etagelägenheterna, men vi vill ha en ansökan innan ni beställer, med tanke på färgval. Kontakta Birgitta Zakrisson om ni har frågor om detta.

Trapphus på våningsplanen
Inga möbler eller väggdekorationer får ställas/hängas upp i trapphusen, med tanke på brandskyddet.

Källarförråd
Styrelsen uppmanar medlemmarna att byta trasiga glödlampor inne i förråden så att vi får ljust i källarförråden eftersom att det är den enda belysningen. Tänk också på att släcka efter er. Det är ingen automatik i belysningen där.

Hobbyrum
Styrelsen arbetar med förslag på lösningar. Medlemmarna får nyttja rummet obegränsat för hobbyverksamhet men ej för lagring eller deponi av saker.

Bokskåp 
Finns i hobbyrummet. Här kan medlemmer lämna och hämta litteratur.

Soprum
Vi har ett stort soprum med behållare för de flesta saker som ska återvinnas. Varje medlem måste dock ta hand om större emballage, t.ex. wellpapp som finns runt möbler och annat. Kör det till Kronan eller annan återvinningscentral. Samma gäller farligt avfall och elektronik.Lkaså större restavfall, möbler, etc. måste var och en ta om hand själv. Släck lyset när du är klar.

Utvändig miljö
För att vi alla ska trivas som boende på Vesslan, är det viktigt att vi respekterar regler när det gäller våra gårdar och gemensamhetsutrymmen för att konflikter och missförstånd ska förhindras. 

Styrelsen rekommenderar boende att använda gårdarna så mycket som möjligt. I nuläget är gårdarna sparsamt använda. De flesta använder dem endast som en transportsträcka till och från husen. Vår förening består av 95 lägenheter så det är viktigt att alla boende samsas och visar respekt samt förstående för varandra. 

Trivseln och den fina gemenskapen i föreningen kan också bibehållas om hänsynstagande och acceptans finns för att det kan finns olika intressen för olika aktiviteter på gårdarna och Styrelsen ber därför alla vänligen att följer nedanstående förhållningsregler:

  • Rökning ogillas i anslutning till entréerna. Sker rökning på annan plats på gårdarna, ska fimpar plockas upp. 

  • Rökning är dock absolut förbjuden i trapphus, hiss, tvättstugor och alla andra gemensamma utrymmen.

  • Rastning av husdjur på gårdarna ser vi ogärna. Håll husdjuret kopplat och under kontroll. Fekalier skall plockas upp.

  • Gårdsfester är tillåtna fram till kl 22.00 på vardagar och till kl 24.00 på helger. Därefter ska festsällskapet visa hänsyn till boende och dämpa ljudvolymen.

Hänsyn
Styrelsen har beslutat att anlita störningsjouren efter medlemmars önskemål. Här kommer mer information inom kort. Oavsett tar vi hänsyn till våra grannar, dvs. borrar inte sent och tänker på ljudvolymen när vi har fest. De tider som gäller är söndag – torsdag efter klockan 22 samt fredag – lördag efter klockan 24.