Uteplatser och balkonger

För bibehållen trivsel i området och en någorlunda enhetlig utformning av uteplatser har styrelsen utformat följande regler

Grillning
El- och gasolgrillning är tillåtet både på balkonger och uteplatser. Däremot är kolgrillning inte tillåtet. Att hänsyn tas till grannar och närboende är A och O vid grillning.

Uteplatsens yttermått
Uteplatsens yttermått får sträcka sig max 2,5 meter ut från husväggen under fönstret. På bredden begränsas uteplatsen till en linje i förlängning av betong gavlarnas ytterkant, se skiss med mått som finns att ta nedan längst ned på sidan i form av PDF-fil.

Uteplatsens golv
Uteplatsens golv måste vara inom uteplatsens yttermått, dvs. innanför staketet och sidogavlar. Golvet får sträcka sig max 2,5 m ut från husväggen under fönstret. På bredden begränsas golvets/uteplatsens ytttermått till en linje i förlängning av betong gavlarnas ytterkant.

Uteplatsens staket
Stakets utsida får vara maximalt 2,5 meter från husväggen under fönstret. Den maximala höjden på staketet får sträcka sig högst till nivå med uteplatsfönstrets nedre kant. Ovanför denna nivå får ett enkelt regelverk uppsättas bestående av enklare stolpar med ett mellanrum på minimum 1,5 meter. Dessa stopar får sammanbindas med en enklare tvärslå. Högsta punkten på stolparna inkl. eventuell tvärslå får inte vara närmare taket (dvs. undersidan av betongplattan av balkongen närmast ovanför) än 0,6 meter. I detta regelverk är det tillåtet att ordna olika former av växtarrangemang, dock ej fasta installationer såsom spaljeer och dylikt.

Uteplatsens sidovägg
Högsta punkten på sidoväggarna, inkl. eventuell överliggare,får inte vara närmare taket (dvs. undersidan av betongplattan av balkongen närmast ovaför) än 0,6 meter. Eventuell överliggare på sidostaketet får ha en bredd på maximalt 70 mm.

Tak och markiser
Markiser (som måste vara infällbara) får fästas i den ovanliggande betongplattan (gäller alltså endast uteplatserna på bottenplanet samt balkongerna på 1 trappa). Däremot är det absolut förbjudet att montera markiser och dyl. I de översta våningarnas trätak! Där måste eventuella markiser fästas i betonggavlarna.

Inglasning
Vid varje enskild inglasning skall den boende kontakta föreningens styrelse eller förvaltare för tecknande av ett avtal för inglasningen. Boende måste också ansöka om bygglov hos kommunen.
Inglasning av uteplatser tillåts endast om inglasningen inte sträcker sig längre ut än uteplatsens sidoväggar. Fasta takkonstruktioner får ej installeras. Se Avtal om inglasning nedan (PDF-fil).

Färgsättning
Färgsättningen av innerväggarna och taken på balkongerna och uteplatserna bestäms av föreningen. Färgerna skall smälta in i miljön i området. Godkänd färg för innerväggarna är den gula färgnyansen NCS S-1020-Y20R. För taken gäller den vita färgen NCS S-0502Y (även kallat Stockholmsvitt). Färgprov för den gula färgen finns att ladda ner nedan.

Balkonglådor
Föreningen har bestämt att inga balkonglådor (eller andra arrangemang) får hänga utanför balkongen. Detta på grund av risken för att någon kan skadas av nedfallande föremål.
OBS! Balkonglådor skall alltså hängas inåt på balkongräcket.

Markanläggningar vid uteplats
Markerade planteringar/rabatter tillåtes endast i anslutning till uteplats och får sträcka sig högst 0,5 meter från staketets och sidoväggarnas/betonggavlarnas yttersida samt maximallt 3 meter ut från husväggen under uteplatsfönstret. Detta gäller även så kallade pallkragar.

Installation av parabolantenner
Vid varje enskild installation av parabolantenn skall den boende kontakta föreningens styrelse eller förvaltare för tecknande av ett installationsavtal. Uppsättande av parabolantenner skall godkännas av föreningens styrelse. Uppsättning får endast ske inne på balkongen eller uteplats. Se Avtal om Antenn.

Det betyder att ingen del av parabolantennsystemet eller dess fästanordningar får monteras utanför balkongräcket eller uteplatsen i någon riktning. I praktiken betyder det att det finns en begränsning på hur stor parabolantennen kan vara för att reglerna skall innehållas.

Man skall i första hand använda balkonggavlarna, alltså sidostyckena i betong för att montera antennsystemets fästanordningar. I andra hand kan man använda ett maströr som placeras på en lämplig platta eller betongfot som placeras på betonggolvet. Det är ej tillåtet att borra hål i betonggolvet för att fästa plattan i golvet.

Orsak: risk för vatteninträngning i plattan som sedan orsakar korrosionsskador på den bärande stommen. Maströret får sedan stagas emot balkongräcket på ett lämpligt sätt, givet att reglerna efterlevs enligt ovan. Arbetet skall utföras på ett professionellt sätt så att inga skador uppstår på fastigheten eller kan skada annan person.

Övrigt
Tag gärna kontakt med föreningen styrelse innan du börjar bygga om din uteplats. Detta är särskillt viktigt om du skulle vara osäker på vad du får eller inte får göra.