Renovering av lägenheter

För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet, måste du anmäla detta till bostadsrättsföreningens styrelse, som ska godkänna ändringarna. Vissa ändringar innebär att du också, enligt plan- och bygglagen, måste göra bygganmälan hos kommunen minst tre veckor före byggstart. Det är din skyldighet att undersöka om sådan bygganmälan behöver göras.

Regler för ändring i lägenhet - Vad är väsentliga ändringar?
Väsentliga ändringar är sådana som till exempel berör bärande konstruktioner, som avsevärt förändrar planlösningen, eller som påverkar ventilation, el, vatten och avlopp. Du måste kunna visa upp intyg om väggarnas kvalitet.

Om det är osäkert huruvida en vägg är bärande eller inte, måste du anlita en byggnadskonstruktör eller hämta in säkra uppgifter via byggnadsnämnden.

Viktigt att veta:

  • Icke bärande innerväggar är ditt ansvar som lägenhetsinnehavare. Dessa får du ändra, så länge det inte påverkar fastigheten enligt ovan.
  • För att undvika framtida vattenskador, ska du vid renovering/ombyggnad i våtrum följa Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV), samt råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK). Samt så ska endast godkänd fackman med våtrumsbehörighet få utföra renoveringar eller ombygnader av våtrum. Dessa förändringar ska anmälas och godkännas av föreningens styrelse innan ändringar eller renovering påbörjas.
  • Bredbandsuttagen är placerade på samma plats i lägenheterna och det är föreningen som äger installationen av dessa. Föreningen kommer inte ta några kostnader för flytt av bredbandsuttag och boende får inte heller flytta bredbandsuttaget till en annan plats. 
  • Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig fackman. Alla ändringarna måste dokumenteras och godkännas av föreningens styrelse innan de påbörjas.
  • Ombyggnad av fastighetens vvs-system får endast utföras av för uppgiften utbildad och godkänd person. Även i detta fall behövs styrelsens medgivande.
  • Du får inte sätta igen befintlig ventilation, eller ändra till annan typ av ventilation. Till exempel får du inte ansluta köksfläkten till befintlig ventilation.
  • Det är du som lägenhetsinnehavare som ansvarar för att ditt byggavfall forslas bort. Det får inte läggas i föreningens grovsoprum eller container och inte heller belamra gemensamma utrymmen, som trapphus, källargångar, vind och gård.
  • Tänk på att inte störa dina grannar i samband med ombyggnad. Anslå gärna i portuppgången innan du sätter igång. Ombyggnadsarbetet får inte utföras på kvällar eller nätter.