Renovering och ombyggnation

Vill du renovera din lägenhet? Du får naturligtvis renovera din lägenhet själv, men det finns vissa begränsningar. Bland annat får du inte ta ner hela eller delar av bärande väggar, inte ändra på vatten- avlopps- och elledningar. Här finns lite tips och instruktioner över hur du går tillväga!

Det finns regler du måste följa när det gäller ombyggnad av kök och våtrum (bl.a badrum) och styrelsen måste alltid ha en kopia av hantverkarens våtrumsbehörighetsintyg innan arbetet påbörjas, annars kan det innebära att försäkringen inte gäller vid eventuella fel som gjorts med t ex fuktskador som följd. Speciella regler gäller också vid byte av handdukstorkar. Du måste också följa föreningens direktiv när det gäller ventilation, läs mer under punkten ventilation.

Ta del av nedanstående punkter innan renoveringen påbörjas

 • Ansökan ska alltid göras till styrelsen (ansök via blankett längst ned på denna sida) 
 • Renovering för inte påbörjas innan styrelsen har godkänt din ansökan
 • Att bostadsrättsinnehavaren satt sig in i bostadsrättsföreningens stadgar gällande ansvar, rättigheter och skyldigheter vid renoveringsarbete i bostadsrättslägenheten
 • Att bostadsrättsinnehavaren ställer krav i sin upphandling att all nyinstallation av el kontrolleras och dokumenteras enligt elsäkerhetsverkets rekommendation, se elsäkerhetsverkets hemsida, http://www.elsakerhetsverket.se/andra-aktorer/upphandlareoch-entreprenor/kopa-elinstallationstjanster
 • För åtgärd i väggar som är bärande krävs det utredning från medlem till styrelsen. Där ska tydligt visa beräkningar som visar på om det är tekniskt möjligt och vad som krävs i form av förstärkningar av väggen. Utredningen skall visa på dels om åtgärden är möjlig att genomföra, dels att den i så fall inte påverkar möjligheten till ombyggnad på samtliga övriga våningsplan i huset.
 • Medlemmen ska inkomma med en utredning som beskriver de förändringar som berör ventilation, värme, vatten och avlopp. Detta för att säkerställa att förändringar inte påverkar övriga delar av huset.
 • Styrelsen är restriktiv mot att godkänna renovering där Heta arbeten är nödvändig. Den som avser att bedriva eller låta bedriva Heta arbeten på tillfällig arbetsplats ska skriftligen begära av föreningens styrelse att utser en tillståndsansvarig som skall bedöma om arbetena medför fara för brand. Den tillståndsansvariga utfärdar sedan tillstånd för arbetena för Brandskyddsföreningen blankett “Tillstånds/ kontrollista för Heta arbeten”, som skall vara fullständigt ifylld. 
 • Håltagningar i fasaden beviljas endast undantagsvis och endast i fall där fasadens helhetsintryck inte förändras. Kontroll utav installationen ombesörjs utav föreningen.
 • Tänk på att inte störa dina grannar i samband med din renovering. Anslå gärna i portuppgången innan du sätter igång ller skicka in ett anslag till föreningen i formatet PDF eller Word så anslår föreningen informationen på tavlan i porten. Renoveringsarbeten som medför störande ljud får inte utföras på kvällar eller nätter.

Föreningens riktlinjer för tider då renoveringsarbeten får ske:

 • Vardagar Normal renovering 8 -17, bilning 09-16.
 • Helger: Normal renovering 09-16; bilning undanbedes 

Ansök om renovering och ombyggnation

När man gör större renoveringar i exemeplvis kök eller badrum så påverkas de fasta installationerna oftast. Använd blanketten längst ned på denna sida så kommer både din och föreningens försäkring att gälla - OM någonting skulle hända i framtiden. Skicka blanketten ifylld och undertecknad antingen till info@brf-marden.se eller lämnar den i någon av våra brevlådor i gårdshusen. När du fått skriftligt svar från styrelsen, kan du påbörja ditt projekt.

Uppställning av porten i samband med renovering/inforsling av material

Våra portars dörrautomatiker tar skada om dörren ställs upp mekaniskt, deras stängningsfunktion bör stängas av vid en längre uppställning. Gör så här:

 1. Slå av dörrautomatiken genom strömbrytare på sidan av automatiken
 2. Ställ upp dörren med dörrutomatiken avstängd
 3. När du är klar med uppställningen, slå på strömmen igen och testa att automatiken öppnar/stänger som den ska

Byggsopor tillhör ditt projekt - oavsett om du utför det själv eller kontrakterar entreprenör

Precis som när du renoverar själv, måste avfall från ombyggnaden forslas bort av dig på egen bekostnad (om du inte avtalar det med entreprenören) och transporteras till någon av kommunens återvinningscentraler (läs mer på nacka.se).