Ansvar genom hela leverantörskedjan

HSB har höga ambitioner vad gäller hållbarhet i hela leverantörskedjan. Därför ställer vi tydliga krav på kvalitet, miljömässigt och socialt ansvarstagande, samt ekonomi- och GDPR-säkring hos våra samarbetspartners.
byggarbetare pekar vid vattenutsikt

Bostadsmarknaden har traditionellt en hög andel leverantörssamarbeten. HSB har nationella ramavtal med cirka 150 olika leverantörer inom exempelvis förvaltning och nyproduktion. Med många leverantörer följer ett arbete med att främja ansvarstagande i leverantörskedjan. Det gör vi dels genom att säkerställa att nya leverantörer uppfyller våra hållbarhetskrav, dels genom att löpande utvärdera och följa upp att befintliga leverantörer når upp till kraven.

Frivilligt mål:
HSBs föreningar och bolag rekommenderas att arbeta med målet att alla HSBs leverantörer ska vara hållbarhetssäkrade 2023.

Upphandling av ramavtalsleverantörer

Vid upphandling av nya ramavtalsleverantörer nationellt inom HSB används sedan flera år tillbaka en leverantörs- och riskbedömning för att säkerställa att de uppfyller HSBs krav. 
 
Samtliga leverantörer får besvara en självskattningsenkät som bland annat innefattar hur de arbetar med miljö, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och antikorruption. Frågorna utgår från flera internationella ramverk, exempelvis FNs globala hållbarhetsmål och MCSDD – EUs riskhanteringsprocess. Den senare syftar till att identifiera, hantera och redovisa företagets risker och negativa påverkan på mänskliga rättigheter och miljö i den egna verksamheten liksom i hela värdekedjan.
 
Ramavtalsleverantörerna behöver även skriva under att de följer HSBs policy för leverantörer och samarbetspartners och förväntas implementera rutiner för att säkerställa att den följs, men också ha rutiner för att se till att kraven efterlevs i den egna leverantörskedjan. 

Policy för leverantörer 

Anslutningsgraden till HSBs gemensamma policy för leverantörer och samarbetspartners (uppförandekod samarbetspartners) bland HSB-föreningar var 75 procent under 2022 (18 st). Fyra föreningar har valt att ha en egen policy/uppförandekod. Svar saknas från två föreningar. 52 procent av HSB-föreningarna har under 2023 informerat sina leverantörer om policyn och rutiner för att motverka korruption.

Totalt 10 HSB-föreningar och bolag har valt att använda HSBs nationella leverantörsbedömningsverktyg. En förening hoppade av under 2023 och under 2024 förväntas ytterligare en HSB-förening ansluta sig.

Uppföljning och avvikelser

HSB genomför uppföljande enkäter hos samtliga nationella ramavtalsleverantörer i regel vart tredje år. Minst en gång per år träffar HSB ramavtalsleverantörerna för uppföljning av de avtalade hållbarhetskraven. 
 
Om avvikelser upptäcks ställer vi normalt krav på åtgärder och inför tätare kontroller för att säkerställa resultat. Vid behov inför vi även kontroller hos leverantörens underleverantörer. Om avvikelsen är stor, och vi inte ser en möjlighet till snabb förbättring, byts leverantören ut. Tack vare våra noggranna leverantörsbedömningar och välfungerande leverantörssamarbeten har vi vanligtvis få avvikelser. Under 2023 hanterades en leverantörs avvikelse.

God affärsetik och motverkan av korruption

Med många samarbeten och upphandlingar följer risker för korruption, vilket gör antikorruption och en god affärsetik till viktiga frågor för HSB. För att motverka korruption kräver vi, i policyer och avtal, att våra leverantörer ska ha nolltolerans mot korruption och mutor. De ska även ha etablerade rutiner för att förhindra oegentligheter i den egna verksamheten, hos konsulter och underleverantörer. Vi önskar också att leverantörerna utbildar sina egna medarbetare i antikorruption och affärsetik.