Uteplatser

Här ges en beskrivning av vilka regler som gäller beträffande våra uteplatser

När Bäckebol en gång byggdes fanns inga uteplatser till marklägenheterna planerade. Marklägenheterna hade från början balkonger. Då bostadsrätterna till lägenheterna visade sig vara svårsålda beslöt man att i stället ta en del av föreningens mark i anspråk för att på denna mark anlägga uteplatser. Tanken var att bostadsrätterna till lägenheterna skulle bli mer lättsålda, vilket också blev fallet. Föreningen monterade ett 60 cm högt vitmålat staket runt uteplatserna. Borättsinnehavarna i marklägenheterna har sedan dess fått disponera sina uteplatser på föreningens mark med motprestationen att själva svara för att uteplatserna hålls i välskött skick samt att de på egen bekostnad målar om eller byter staketet runt uteplatsen.

Uteplatsen tillhör alltså INTE lägenheten utan medlemmen disponerar bara markytan.

Vilka regler gäller?
Om man vill byta staket ska man antingen byta till samma sorts vitmålade staket som ursprunglingen monterades eller byta till ett omålat i tryckimpregnerat trä. Staketet får maximalt vara 60 cm högt.

Om man i samma huslänga är överens med sina grannar om att byta till samma typ av staket, är det tillåtet att öka stakethöjden till ca 80 cm. De nya staketen skall vara av tryckimpregnerat virke och får endast behandlas med ofärgad träolja.

Staketet på uteplatsens båda kortsidor får vara ca 110 cm högt vid väggens början och skall efter ca 150 centimeters längd (ca 11 staketpinnslängder) börja "falla" i höjd så att sidstaketet blir 80 cm högt när det når fram till uteplatsens långsida.

Det är t.ex. inte tillåtet att bygga veranda med väggar eller spaljéer eller höga sidväggar som kan betecknas som plank. Anledningen till detta är att man genom att montera sådana konstruktioner skymmer sikten och möjligheten till solljus för sina grannar. Dessutom kan bygglov krävas för denna typ av konstruktioner.

Du får under inga omständigheter:

  • Gräva upp, gjuta eller fylla uteplatsen med någon typ av sten, inte heller grus eller makadam.
  • Anlägga trätrall på uteplatsen.
  • Lägga någon typ av plattor på markytan, sten, trä eller andra material.
  • Plantera buskar eller träd som växer upp och skymmer utsikten för din granne.

 
Är du osäker kontakta styrelsen i god tid innan du påbörjar någon typ av åtgärd på uteplatsen.

Vad kräver tillstånd från styrelsen?
Alla väsentliga förändringar av uteplatsens utseende kräver tillstånd från styrelsen. Till väsentliga förändringar hör t.ex. utökning av uteplatsens yta, anläggande av trätrall etc.

Det bör påpekas, att det under vissa uteplatser (t.ex. gäller detta samtliga 6 källarhus) finns avloppsledningar, som kan komma att skadas om trycket på marken blir för stort genom att man anlägger tunga konstruktioner på marken. Om föreningen måste åtgärda ett rörbrott och därigenom måste gräva upp marken på uteplatserna, återställer inte föreningen uteplatsen i det skick den var före uppgrävningen, vi fyller bara igen den uppgrävda ytan. Skulle det dessutom visa sig att en bostadsrättshavare genom att anlägga en tung konstruktion på markytan, förorsakat rörbrottet, kan bostadsrättshavaren bli ersättningsskyldig gentemot föreningen.

Väsentliga förändringar av uteplatsen utan styrelsens tillstånd och i strid med gällande lagstiftning och/eller rekommendationer från berörd myndighet leder till krav från styrelsen att återställa uteplatsen till det utseende den hade innan förändringarna genomfördes.

Vägran att efterkomma detta krav kan leda till att föreningen återtar uteplatsens markyta och sår gräs på ytan. Konsekvensen blir alltså att man inte längre disponerar någon uteplats. 

Följer vi föreningens regler bidrar vi till ett vackrare och mer enhetligt område beträffande uteplatserna

Det är sedan 1997 tillåtet att ta ut medel på inre fonden för att skaffa nytt staket. Gäller både material och ev. arbetskostnad.

  • Uteplats med blommande rhododendron
    Uteplats med blommande rhododendron