Styrande dokument

HSBs tre styrdokument fungerar som verktyg för att vårda vårt varumärke, stärka medlemmarnas insyn och inflytande och utveckla vår gemensamma verksamhet inom hela HSB.
Städdag i bostadsrättsförening

Styrdokumenten utgår från de kooperativa principerna och våra gemensamma värderingar ETHOS – Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan – som är fundamentet för all verksamhet inom HSB. 

HSBs kompass – vägen mot det goda boendet 
Innehåller vision, uppdrag och strategier med övergripande nyckeltal. HSBs kompass syftar till att underlätta för HSB-föreningarna att driva sina verksamheter, samverka och lära av varandras goda exempel.  

HSBs kod för föreningsstyrning 
Den är ett verktyg för att säkerställa en öppen och genomlyst organisation där varje medlem som så önskar ska ha insyn i verksamheten och möjlighet att påverka. HSBs kod för föreningsstyrning ska också bidra till att HSB styrs på ett för medlemmarna så hållbart och effektivt sätt som möjligt. 

Hantering av HSBs varumärke 
Anger hur HSB-organisationen ska stärka, tydliggöra, utveckla och vårda det gemensamma varumärket effektivt och enhetligt samt säkerställa att HSB följer lagar och regler inom marknadsrätt.