HSBs visselblåsarkanal

HSBs visselblåsarkanal är en trygg och säker kanal där vem som helst kan tipsa om allvarliga missförhållanden inom HSB.

HSBs visselblåsarkanal består av ett webbaserat system i vilket det finns rapporteringskanaler till HSBs olika juridiska enheter. Tipset landar först hos HSBs samarbetspartner Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”), organisationsnummer 556029-6740. PwC läser igenom tipset och skickar det vidare till en särskild mottagargrupp hos den juridiska enhet inom HSB som du har valt.

Alla tips som kommer in via HSBs visselblåsarkanal hanteras skyndsamt och den som lämnat in tipset (”Tipsaren”) får återkoppling om hanteringen av ärendet inom tre månader.

HSBs visselblåsarkanal ersätter inte möjligheten att tipsa om missförhållanden till närmaste chef eller dennes chef utan är ett komplement till dessa förfaranden.

Vad kan rapporteras via HSBs visselblåsarkanal?

Inom HSBs visselblåsarkanal hanteras tips som gäller allvarliga missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Exempelvis misstankar om bedrägerier, korruption eller annan form av ekonomiska brott, åsidosättande av arbetsmiljölagstiftningen, misstänkt miljöbrott eller allvarliga former av systematiska trakasserier. Försök att dölja missförhållanden kan också utgöra missförhållande.

Mindre förseelser eller allmänt missnöje och klagomål är givetvis också värdefullt för oss att ta del av. För den typen av frågor ska kontakt ske direkt med den HSB-föreningen tipset gäller. Kontaktuppgifter finns i sidfoten på www.hsb.se efter att först ha valt din HSB-förening.

Hur går man tillväga för att lämna in ett tips?

Tips lämnas via det webbaserade systemet där den rapporterande personen väljer rapporteringskanal beroende på vilken verksamhet inom HSB som ärendet avser. När anmälan är klar får Tipsaren en särskild inloggningskod som ska användas för att i det webbaserade systemet följa ärendet och få återkoppling på ärendet.

Här lämnar du tips

Innan du lämnar ditt tips vill vi att du bedömer om ärendet gäller allvarliga missförhållanden som finns beskrivet under rubriken "Vad kan rapporteras via HSBs visselblåsarkanal?" ovan. Om ja - kryssa i rutan nedan och klicka på knappen så kommer du vidare till HSBs rapporteringskanal.

Om ärendet gäller mindre förseelser eller allmänt missnöje kommer du inte kunna få hjälp den här vägen. Då behöver du kontakta den HSB-förening som tipset gäller.

Hur hanteras tipset?

Tipset landar först hos PwC, som läser igenom tipset.

Detta sker hos PwC

  • PwC bekräftar mottagandet av tipset.
  • PwC ser till så att identifierande information i exempelvis bilagda handlingar raderas.
  • PwC gör även en jävskontroll så att tipset inte riskerar att hamna hos den person som tipset berör.
  • PwC gör en initial bedömning av tipset och ger HSB en rekommendation för vidare hantering.

Efter PwCs inledande hantering får HSBs mottagargrupp tillgång till tipset och bedömningen i det webbaserade systemet.

Detta sker hos HSBs mottagargrupp

  • Mottagargruppen läser informationen i ärendet och PwCs bedömning och rekommendation.
  • Mottagargruppen beslutar om åtgärd och genomför beslutad åtgärd.
  • Mottagargruppen återkopplar till Tipsaren inom tre månader från det att tipset kom in i HSBs visselblåsarsystem.

Vem tar emot tipset?

Alla juridiska enheter inom HSB med 50 eller fler arbetstagare har en egen mottagargrupp som tar emot och följer upp tipset. Övriga juridiska enheter inom HSB delar på mottagargrupp. Den delade mottagargruppen finns på HSB Riksförbund.

Mottagargrupperna består av minst två personer och HSB har säkerställt att alla personer i mottagargrupperna är oberoende, självständiga och har behörighet att på HSBs vägnar ta emot tips, ha kontakt med Tipsaren, följa upp tipset och lämna återkoppling om uppföljningen till Tipsaren.

Vilket skydd har den som lämnar in ett tips om missförhållanden?

Alla Tipsare har möjligheten att vara helt anonym när ett tips lämnas in via HSBs visselblåsarsystem.

Utöver detta finns det ett lagstadgat skydd för Tipsare som rapporterar missförhållanden om Tipsaren är arbetstagare, inhyrd personal, volontärer, praktikanter, konsulter och personer som utför arbete under HSBs kontroll.
Det lagstadgade skyddet innebär att HSB inte får hindra eller försöka hindra rapportering av tips. HSB får heller inte på grund av rapportering av tips vidta repressalier mot (1) Tipsaren, (2) någon inom HSB som bistår Tipsaren vid rapporteringen, (3) någon inom HSB som har koppling till Tipsaren eller (4) en juridisk person som Tipsaren äger, arbetar för eller på annat sätt har koppling till.

För att skyddet ska gälla ska Tipsaren vid tidpunkten för rapporteringen ha en rimlig anledning att anta att informationen om missförhållandena var sann. Utsätts Tipsaren ändå för repressalier finns det rätt till skadestånd.
Enligt 9 kap. 1 § lag om skydd för vissa personer som rapporterar missförhållanden föreligger det en tystnadsplikt för de personer som tar emot ett tips. Tystnadsplikten innebär att personerna inte obehörigen får röja en uppgift som kan avslöja identiteten på den rapporterande personen eller på någon annan enskild (både fysisk och juridisk person) som förekommer i ärendet. Alla HSBs mottagargrupper omfattas av denna tystnadsplikt.

Hur behandlas personuppgifter och av vem?

Respektive juridisk enhet inom HSB som tar emot tipset är ansvarig för behandling av personuppgifter.

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att tillhandahålla rapporteringskanaler för att anonymt kunna rapportera allvarliga missförhållanden, utreda tips och återkoppla till Tipsaren. Den rättsliga grunden för behandlingen är berättigat intresse och rättslig förpliktelse.

Personuppgifter som uppenbart inte är relevanta för handläggningen av ett tips får inte samlas in och ska raderas snarast möjligt om de inkommer via HSBs visselblåsarsystem. Personuppgifter behandlas inte längre än två år efter det att ärendet avslutades.

Har du valt att vara anonym behandlas endast personuppgifter av HSBs personuppgiftsbiträde. Personuppgiftsbiträdet kommer att samla in personuppgifterna för att sedan avidentifiera informationen.

Läs mer om behandlingen av personuppgifter här.