Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Byta stadgar i brf

HSB normalstadgar 2023 är den senaste versionen av stadgar för våra medlemsföreningar. Den nya versionen har tagits fram på grund av att lagändringar trädde i kraft den 1 januari 2023.

Vi på HSB Stockholm kan hjälpa er med övergången till nya stadgar genom en rad tjänster – från rådgivning till att leda stämman för stadgebytet.

Den senaste stadgeversionen heter HSB normalstadgar 2023 för bostadsrättsföreningar. Kortfattat kan de senaste ändringarna sammanfattas på följande sätt:

  • Förändringar i § 37 beträffande vilka ändringar bostadsrättshavaren får göra i lägenheten och att möjlighet införs för en bostadsrättshavare som är missnöjd med styrelsens beslut i denna del att begära att hyresnämnden prövar frågan.
  • Regleringen i § 36 kring avhjälpande av brist i lägenheten utökas till att även omfatta situationer då en bostadsrättshavare utför en åtgärd i strid med § 37.
  • Ytterligare en förverkandegrund införs i § 44 gällande situationen då en bostadsrättshavare utan behövligt tillstånd utför en åtgärd för vilken tillstånd krävs enligt § 37.
  • Andra paragrafer där vi sett ett behov av att göra ändringar i är § 5 och § 40 med anledning av en tidigare ändring i bostadsrättslagen genom vilken begreppet Landsting ändrades till Region samt § 1 med anledning av en tidigare lagändring genom vilken begreppet firma ersattes med företagsnamn.

Det är värt att komma ihåg att om föreningens stadgar strider mot lag så gäller lagens bestämmelser. Dock kan det förstås vara missvisande för såväl styrelse som medlemmar att ha stadgar som inte överensstämmer med gällande lagstiftning, då det blir en ovisshet om vilka paragrafer i stadgarna som gäller.

Ny anpassning för helt digital stämma

Förbundsstyrelsen beslutade den 27 februari 2024 att fastställa en ny färdig anpassning för helt digital stämma, för de bostadsrättsföreningar som efterfrågar möjligheten. Från och med 1 mars 2024 innehåller alla nya stadgeförslag från HSB Stockholm denna anpassning. 

Ny anpassning kring sparande och yttre fond möjlig

Anpassning för sparande och investeringsbehov utan yttre fond, finns nu framtagen för bostadsrättsföreningar som önskar detta. Observera att denna nya anpassning kräver att bostadsrättföreningen har en investerings- och underhållsplan i enlighet med stadgeskrivningen.

Avsättning till yttre fond kan vara krångligt och svårt att förstå och kan till och med missuppfattas som att föreningen har medel den inte har. Enligt Bostadsrättslagen ska det finnas redogjort i stadgarna "grunderna för avsättning av medel för att säkerställa underhållet av föreningens hus" samt ”grunderna för beräkning av årsavgift”.

Anpassningen innebär att stadgarnas del om yttre fond ersätts med sparande och investeringsbehov, förutsatt nedan punkter:

  • Att man har en uppdaterad investerings- och underhållsplan om 50 år.
  • Att planen uppdateras och information om detta lämnas i år.
  • Att det lämnas information om genomsnittligt investeringsbehov i år.

Om detta görs och det går att jämföra nivån för Sparandet med Investeringsbehov erhålls en mycket mer pedagogisk redovisning än dagens hantering av Yttre fond. Läs mer om Anpassningar för sparande och investeringsbehov utan yttre fond.

Läs mer om hur ni sparar bäst för föreningens framtida behov.

Se webbinariet om HSBs nya normalstadgar

Att tänka på vid antagande av nya stadgar

Kallelsetid: Kallelse till en extra stämma som ska behandla fråga om stadgeändringar måste utfärdas senast 4 veckor före stämman.

Kallelsesätt: Kallelse till stämmorna ska ske i enlighet med vad som anges i stadgarna, i HSBs normalstadgar § 16 ”genom anslag på lämplig plats inom bostadsrättsföreningens fastighet”. Därutöver kan kallelse även exempelvis delas ut i brevinkast och publiceras på hemsida.

Kallelsens innehåll: Ange att en dagordningspunkt avser antagande av nya stadgar. Kom ihåg att det huvudsakliga innehållet i förslaget till stadgeändring ska anges i kallelsen Bifoga hela stadgeförslaget tillsammans med kallelsen till stämmorna. -Kom ihåg att i kallelsen till den andra stämman så ska den första stämmans beslut anges.

Beställ förslag på nya stadgar

Beställ ett förslag på nya stadgar som är anpassat för er bostadsrättsförening.

Läs mer

Varför byta stadgar?

En bostadsrättsförenings stadgar är ett levande dokument som med jämna mellanrum behöver uppdateras.

Läs mer

Så byter ni stadgar

10 viktiga punkter att följa när ni ska ändra era stadgar.

Läs mer

Stadgar för HSB brf

Enligt lag måste alla bostadsrättsföreningar ha stadgar.

Bostadsrättsföreningarnas stadgar är ett komplement till lagen. I HSB, som är en medlemsägd organisation, är det viktigt att medlemmarna kan känna sig trygga med att det finns väl genomarbetade och fungerande stadgar.

HSBs bostadsrättsföreningar använder sig av HSB normalstadgar. Nya normalstadgar antogs på HSB-stämman i december 2022.