Frågor från medlemmar på Årsredovisning 2020

15 maj 2021 Styrelsen publicerar och svarar på på frågor som rör verksamhetsåret 2020-01-01 - 2020-12-31. Först ett tillrättaläggande för årsredovisningen 2020. På beskrivningen av antal lägenheter, lokaler m.m står det att våra lokaler är bostadsrätter. Det är ett feltryck. Det har inkommit fler frågor på detta och detta är svaret. Enligt bestämmelser i GDPR offentliggör vi inte frågeställarens namn eftersom webben är en öppen publikation.

Vi har frågor från medlem NN:

Fråga: Föreningens ekonomi/överlikviditet de närmaste fem åren

Jag delar fullt ut styrelsens uppfattning om att föreningens ekonomi är god. Jag noterar att styrelsen använt en del av föreningens överlikviditet för 2020 års investeringar (inte lånat upp medel enl. förslaget i förra årets Årsredovisning).Hur ser styrelsens strategi ut för den överlikviditet som kommer att uppstå under de närmaste fem åren om ca 9,0 MKr. (Enligt 2020 års Årsredovisning har föreningen ett positivt kassaflöde på 2,78 Mkr. Den del av avgifterna som inte gick åt för att betala drift-/räntekostnader, men som föreningen behöver göra för att klar av kommande underhåll och reinvesteringar. Dock inte under de närmaste fem åren). Enligt uppgifterna i Årsredovisningen inskränker sig låneamorteringarna under fem-årsperioden till 1,7 Mkr. Hur ska resten av överlikviditeten, 7,3 Mkr hanteras.

Den goda likviditeten beror bl.a. på att när vi gjorde en budget för takbyte och solpaneler under 2019 så uppskattade konsulten takbytet till inom 10 MSEK. Vi hade pengar men trodde att vi skulle behöva mer för bl. asfaltering vilket gjorde att vi lånade upp 2 MSEK. Nu blev taket och solpanelerna samt asfalteringen avsevärt billigare.  Den styrelse som sitter följande år och som då är ansvariga  får fortsätta arbetet med att bevara en god likviditet och en balanserad lånestrategi

Fråga: Försäljning av solcellsenergi

Intressant att ta del av hur många kWh som solcellerna producerat och hur många som sålts vidare till Bodens Energi. Vilken ersättning får föreningen vid försäljning? 

Under 2020  oktober t.o.m. december producerades 5180 kwh och det gjordes ingen försäljning av solenergi. Föreningens pris för levererad solenergi är spotpriset -2 öre/Kwh (Spotpris är det pris som för stunden  gäller på  "börsen" för elhandel) Under 2020 har spotpriset ofta legat på 10 -15 öre/kwh.

 

Fråga: Årsavgift konsumtiosavgift vatten

Under Nettoomsättning finns en post ”Årsavgift konsumtionsvatten” en rubrik som inte fanns med fg år. Vad avser den och varför är en kostnadspost upptagen under Nettoomsättning?

Det är ett fel i texten! Har inget med vatten att göra.Den raden ska reducera raden under som heter Årsavgift konsumtionsavgift el. och ska inte finnas med. Det ändrar inte utfallet på Nettomsättningen. 

Fråga: Föreningsstämma 2020-11-29

Vilket mandat anser styrelsen att de fortfarande har beträffande bygga lägenheter av lokalytorna i hus B? I årsredovisningen framgår att det sker en omarbetning av förslaget. I svaret till motion nr 9 är projektet att bygga om lokalytor till lägenheter inte längre aktuellt. Vad är det som gäller?

När årsredovisningen skrevs så var projektet inte dödat. När årsredovisningen nu delats ut så  finns inte längre något levande förslag på att bygga bostäder i B-husets lokaler. Tiden har runnit ifrån projektet och omvärlden har förändrat förutsättningarna för bostäder i B-huset. Vår då kvarvarande intressent /projektör som var villiga att bygga insåg att projektet skulle ta för lång tid att få igenom. Dels Brf Gröndals egen process att lotsa ett förslag till beslut i en stämma, sedan processen att säga upp befintliga hyresavtal. På detta söka byggnadstillstånd ändra andelstalen plus mängder av andra små delprocesser. 

 

Fråga: Väsentliga avtal

Har styrelsen gjort någon analys varför uppvärmningskostnaden är så mycket lägre 2020 än tidigare år, ca 100 000 kr? Vad kommer föreningen att betala i elhandelspris de kommande tre åren? Är priset så mycket lägre att det förklarar den minskade kostnaden 2020.

Beträffande värmekostnaderna  så har vi nu ett elpris som inte varit så lågt på många år. Det tidigare priset vi hade var 34 öre men nu har vi avtal med Bodens energi i 3 år(oktober 2023)  som är avsevärt lägre. (Av affärsmässiga skäl uppger vi inte prisnivån) Detta plus att vi kommit tillrätta med problem som vid några tillfällen de senaste åren har slagit ut automatiken i bergvärmen och orsakat att vi tagit ut full värme från Värmevärden (leverantör av fjärrvärme) vilket snabbt bidragit till höga extrakostnader. Detta plus mildare vinter har gjort att kostnaderna minskat.