Kallelse föreningsstämma 2022

16 maj 2022

Kallelse

Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Erikslust i Malmö

kallas härmed till ordinarie föreningsstämma den 9 juni 2022 kl. 1830

Lokal: Kockum Fritid

   

DAGORDNING

1.      Öppnade av stämman

2.      Val av ordförande för stämman

3.      Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

4.      Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

5.      Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

6.      Fastställande av dagordningen

7.      Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet samt val av rösträknare

8.      Fråga om kallelsen behörigen skett

9.      Styrelsens årsredovisning

10.  Revisorernas berättelse

11.  Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

12.  Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen

13.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

14.  Fråga om arvode till styrelse och revisorer samt eventuella övriga arvoden.

15.  Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

16.  Val av styrelseledamöter och suppleanter samt rapport om utsedd HSB-ledamot i styrelsen

17.  Beslut om antal revisorer och suppleanter

18.  Val av revisor och eventuell suppleant

19.  Beslut om antal ledamöter i valberedningen

20.  Val av valberedning

21.  Val av representant jämte suppleant till HSB Malmö fullmäktige

22.  Fastställande av valberedningsinstruktion för 2020

23.  Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

24.  Årsmötet avslutas

 ** Årsredovisningen kan läsa och laddas ner från hemsidan för att spara på miljön. Önskas ett fysiskt exemplar vänligen hör av dig till förvaltningen på  info@brferikslust.se så hjälper dem dig.

Stämmohandlingar 2022

Här kan du läsa årsredovisningen