Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Statuskontroll av värmecentral

Den största löpande kostnaden för en bostadsrättsförening är oftast andelen värme- och tappvarmvatten. De senaste vintrarna har energipriserna nått nya höga nivåer som inverkar negativt på föreningens driftsekonomi. Men det finns åtgärder som kan rusta bostadsrättsföreningen för skenande energipriser och därmed minska energibehovet, utan att påverka värmekomforten.

Precis som bilen behöver fastighetens värmecentral kontrolleras för att bland annat upprätthålla den tekniska livslängden och funktionen. Tjänsten avser upptäcka eventuella brister och på så vis undvika onödiga kostnader när det gäller föreningens behov av köpt energi. Efter kontrollen får styrelsen en rapport över anläggningens status med eventuella förslag på åtgärder. En kontroll av föreningens kommande underhållsåtgärder avseende värmecentralen omfattas även av tjänsten.

Vi rekommenderar att föreningen genomför en statuskontroll vart femte år.

Fördelar med en statuskontroll av värmecentralen

  1. Energibesparing: En väl underhållen värmecentral arbetar effektivt, vilket kan minska föreningens energibehov och sänka energikostnaderna.
  2. Längre livslängd: Genom att upptäcka och åtgärda problem tidigt kan livslängden på utrustningen förlängas, vilket sparar pengar i det långa loppet.
  3. Förbättrad komfort: En välfungerande värmecentral ger en jämn och behaglig inomhustemperatur.
  4. Minskad risk för driftstopp: Genom att upptäcka problem i tid kan föreningen minska risken för oväntade driftstopp, vilket kan vara särskilt viktigt under kalla vintermånader.
  5. Ekonomisk besparing: Att förhindra stora fel och reparationer genom förebyggande underhåll är i regel mindre kostsamt än att hantera akuta problem.
  6. Minskad miljöpåverkan: En effektivt fungerande värmecentral kan ha lägre koldioxidutsläpp och andra miljöpåverkningar jämfört med en som inte fungerar optimalt.
  7. Planera för framtiden: Genom att känna till skicket på värmecentralen kan styrelsen bättre planera för framtida underhållsbehov och investeringar.