Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Förstudie av solceller

Att solceller är en bra investering för både miljön och plånboken är de flesta medvetna om. Men det finns några saker att tänka på innan bostadsrättsföreningen fattar beslut om att investera i solceller. Här går vi igenom fördelarna med solceller och varför en förstudie är ett viktigt steg i processen och hur det fungerar om ni anlitar oss på HSB Malmö.
solceller flerbostadshus

Det finns flera fördelar med att installera solceller. Den främsta fördelen är att minska föreningens och medlemmarnas elkostnader.  Solceller kan även bidra till att skapa ett mer attraktivt boende för medlemmarna, och i förlängningen öka marknadsvärdet på fastigheten. En installerad solelanläggning visar dessutom på att föreningen tagit ett hållbarhetsansvar gällande miljön. Ett ansvar som allt fler föreningar anser viktigt och därför tagit fasta vid.

Därför är det viktigt att göra en förstudie kring solceller

   1. Bedömer potentialen: Förstudien hjälper till att bedöma sannolikheten att projektet är tekniskt genomförbart och ekonomiskt rimligt innan större resurser investeras.
   2. Identifierar risker och utmaningar: Förstudien lyfter och identifierar eventuella risker och utmaningar. Exempelvis utförs en kontroll av föreningens underhållsplan avseende kommande takbyte etcetera. 
   3. Sätter mål och prioriteringar: Förstudien hjälper till att klargöra projektets mål och prioriteringar utifrån föreningens önskemål och förväntningar.
   4. Undersöker lönsamheten: Genom att bland annat fastställa projektets omfattning och föreningens unika förutsättningar kommer ett indikativt kostnadsförslag inkluderas i förstudien.
   5. Framtagande av beslutsunderlag: Styrelsen får viktig information som hjälper er att fatta välgrundade beslut om huruvida ett solcellsprojekt ska genomföras eller inte.

Projektledning av solelsanläggning

Om föreningen beslutar sig för att gå vidare med installation av solelsanläggning kan HSB Malmö erbjuda styrelsen projektledning, där allt från exempelvis bygglovshantering, upphandling, byggledning och slutbesiktning inkluderas. Här kan du se ett exempel på vad som kan gälla vid projektledning av solceller.

1. Planering och projektering

 • Upprättar AF-del, rambeskrivning El och rambeskrivning Bygg, riskanalys samt anbudsformulär. 
 • Genomgång av FFU (förfrågningsunderlag) med styrelsen.
 • Paketera och skicka ut förfrågningsunderlag (FFU) till utvalda entreprenörer. 
 • Visning av arbetsplatsområde för entreprenörer.
 • Sammanställning och utvärdering av inkomna offerter som underlag till styrelsen för beslut. 

2. Byggledning och uppföljning

 • Upprätta entreprenadkontrakt med, av styrelsen vald, entreprenörer.
 • Projekt- och byggledare under hela entreprenaden.
 • Hålla i byggmöten under entreprenadens gång.
 • Ekonomisk avstämning.
 • Kontroll av tidplan för projekt.
 • Upprättande av slutuppgörelseprotokoll. 

3. Besiktning och garantiuppföljning

 • Delta vid för-, del- och slutbesiktning. Där besiktning utförs av oberoende part och regleras separat. 
 • Opartisk besiktningsman upprättar slutbesiktningsprotokoll. 
 • Bevakning av garantibesiktning. 
 • Bistå med rådgivning och stöd under garantitiden. Entreprenören är ansvarig för utfört arbete och material enligt upprättade kontraktshandlingar.

Solceller i kombination med IMD-el ökar sannolikt lönsamheten

Något som ofta är fördelaktigt är att, i samband med en solcellsinstallation, gå över till så kallad IMD-el (individuell mätning och debitering av el). Genom att säga upp samtliga privata elabonnemang, och köpa in elen gemensamt via föreningens fastighetsabonnemang, sparar medlemmar normalt mellan 1 750 och 3 000 kronor per år.

Besparingen uppkommer genom att samtliga lägenheters privata abonnemang, nät- och avgifter försvinner. Det innebär att hela fastigheten har ett elabonnemang, med egna avgiftsfria IMD-mätare som mäter elanvändningen i de enskilda lägenheterna. På så sätt kan medlemmarna inom föreningen nyttja elen från solcellerna. 

Eftersom ersättningen för överskottselen (andelen solel som säljs ut på nätet) oftast är lägre än värdet av egenanvänd solel rekommenderar vi att föreningen minimerar mängden överskottsel. I en bostadsrättsförening med gemensamhetsabonnemang och en solelsanläggning kommer den solel som produceras i första hand att användas inom föreningen. Något som ökar lönsamheten vid en investering i solelsanläggning.