På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

 • att webbplatsen innehåller cookies
 • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

 • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
 • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela

Brf Fjädern Föreningsstämma 27 maj, 2019

19 maj 2019 Nu är det dags igen för den årliga föreningsstämman. Datum: 27 maj, 2019 Plats: gårdshuset, gård 3 Tid: kl.19:00. Läs mer...

 


KALLELSE TILL


ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA


 


Medlemmar i HSBs Bostadsrättsförening Fjädern nr 622 i Jarlaberg, Nacka, kallas till ordinarie föreningsstämma


 


TID:                   Måndag den 27 maj, 2019, kl 19.00


PLATS:             Gårdshus 3, Diligensvägen 39-67

 

Se även bifogad ÅRSREDOVISNING för 2018.


 

DAGORDNING

 

 1. Öppnande av föreningsstämma

 2. Val av stämmoordförande

 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

 4. Godkännande av röstlängd

 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

 6. Godkännande av dagordning

 7. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet

 8. Val av minst två rösträknare

 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

 11. Genomgång av revisorernas berättelse

 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

 13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

 14. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

 15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

 17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

 18. Presentation av HSB-ledamot

 19. Beslut om antal revisorer och suppleant

 20. Val av revisor/er och suppleant

 21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen.

 22. Val av valberedning, där en ledamot utses till valberedningens ordförande

 23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

 24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen (se vidare årsmöteshandlingarna):

  1. Motioner from Rickard Malmquist om

   1. Åtkomst av allmänna utrymmen

   2. Sandlådor

   3. Avfallskvarnar

  2. Motion från Annika Forsberg om underhåll av trapp mellan radhus

 25. Stämmans avslutning

 26. Övriga frågor, ej beslutsbara

   


Vid stämman kan medlem företrädas av ombud om ombudet är medlemmens maka eller sambo eller om ombudet är medlem i föreningen. Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar fler medlemmar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.


 


Om medlem skall företrädas av ombud skall ombudet ha en skriftlig och daterad fullmakt. Fullmakten gäller endast ett år från utfärdandet. Ombud som själv är medlem och har rösträtt på stämma kan rösta för sig själv samt den medlem som företrädes genom fullmakt. Ingen deltagare på stämman får dock såsom ombud företräda mer än en medlem.


 


VÄLKOMNA!


STYRELSEN