Avgiftsjustering 2024

31 oktober 2023 Beslut om avgiftsjustering för 2024: På styrelsemötet den 16 oktober beslutade styrelsen att höja månadsavgifterna med 5% för 2024.

Omvärldslägen har inneburit förhöjda kostnader för oss som förening och vi ser tyvärr att detta kommer att fortsätta även under 2024. En mer utförlig belysning finns i slutet på texten.

Som vi påpekade redan vid avgiftshöjningen förra året vill vi vara tydliga med att vår förening under de senaste åren redan har genomfört flera viktiga investeringar som renovering av tak och hissar samt fönsterrenoveringen och att vi i nuläget inte ser behov av några riktigt stora investeringar i närtid. Det finns dock vissa områden som fasader, värmesystem samt sopsystem där vi ser investeringsbehov under de kommande åren. 

 

Vi kommer även fortsätta att se över alla ytterligare kostnader, som fastighets- och markskötsel, tvättstugor mm, för att minska vår totala kostnadsnivå. Förstudier kring solceller och IMD för el fortgår också vilket på sikt skall ge lägre kostnader. 
Det är svårt att ge prognoser längre än 2024, men det är klart att om inflationen långsiktigt inte kommer ner mot 2% så kommer räntekostnader fortsatt vara en tung kostnadspost. 

 

Utförlig belysning både kring utfallet 2023 så här långt, prognos för 2023 och våra utsikter för 2024. 

  • Kostnader för fastighet, mark, snö och städ kommer under 2023 vara strax under budget och vi räknar med något högre nivå för 2024.

  • Kostnader för reparationer har haft något högre utfall än budgeterat för 2023 så här långt, primärt på grund av problem med hissar, vatten- och värmesystem.

  • Utfallet för fjärrvärmekostnader för 2023 blir enligt budget, men Stockholm exergi har kommunicerat en höjning på 12% för 2024 för fjärrvärme.

  • I budgeten för 2023 var elkostnaden mycket osäker och vi kan nu se att utfallet kommer bli mycket lägre (utfall drygt 1 MSEK jämfört med 1.8 MSEK i budget) än våra farhågor.

  • Våra räntekostnader har stigit kraftigt under 2023 då rörliga räntor har blivit högre och till och med något högre än de budgeterade räntorna vi räknade med för 2023. Sammantaget räknar vi dock med att totala utfallet för 2023 blir drygt 2 MSEK, vilket är i linje med budget. Utsikten för 2024 är dock att vi kommer se ytterligare högre kostnader. Detta beror dels på ett antal bundna lån till låg ränta förfaller under sluter på 2023 och början på 2024, dels att prognoserna för inflation och indirekt räntor indikerar att de inte kommer falla förrän under slutet av 2024 eller under 2025.

  • Under 2023 kommer vi sammanlagt amortera ca 5.7 MSEK av våra lån vilket ger oss både lägre räntekostnader och bättre skuldsättningsgrad. 

Sammantaget innebär ovanstående att våra fastighetskostnader (före finansiella poster) beräknas bli ungefär 0.5 MSEK högre för 2024 och att våra räntekostnader beräknas bli 1–1.5 MSEK högre. Avgiftshöjningen på 5% innebär ökade intäkter på ca 0.65 MSEK.

Här läser du om avgiftsjusteringen som beslutades inför 2023 - Avgiftsjustering 2023

Styrelsen når du enklaste genom att mejla styrelsen@brf-fjadern.se