Nya stadgar klubbades på extrastämman

11 januari 2018 De nya stadgarna klubbades igenom i en andra läsning på extra stämman 14 december. En utskriven version har skickats ut i brevlådorna. Dessa senaste stadgar är femte versionen av 2011 års normalstadgar.

Nyheterna i 2011 års, femte versionen, stadgar i korthet:


Medlemsförteckning:
 Enligt de nya bestämmelserna ska medlemsförteckningen innehålla fler uppgifter än tidigare bl. a. tidpunkt för inträde. Föreningen är personuppgifts ansvarig för medlemsförteckningen. Detta sköts idag av HSB för vår räkning.

Möjlighet till elektronisk kallelse
Kallelse ska ske tidigast sex veckor före och senast två veckor innan stämma. Bostadsrättsföreningen får då skriftligkallelse krävs enligt lag använda elektroniska hjälpmedel. Men att föreningen har rutiner som säkerställer rätt mottagare och att medlemmen godkänner att få kallelse på detta sätt. Vanlig kallelse ska ske som tidigare via lapp i brevlåda och anslag i trapphus.

Närvarorätt på föreningsstämma:
Stämman är det forum vid vilket medlemmarna har möjlighet att vara med och påverka hur föreningen ska skötas. Som huvudregel gäller enligt nya lagen att det endast är medlemmar som har rätt att närvara på en stämma samt stämmofunktionärer som exempelvis stämmans ordförande och protokollförare. Om annan än de nämnda ska få närvara ska alla närvarande medlemmar samtycka till det. Framöver bör därför stämmans ordförande vid inledningen av stämman (efter det att röstlängden har godkänts) lyfta frågan om annan än medlems rätt att närvara vid stämman. Beslut om annan ska ha rätt att närvara ska vara enhälligt.

Ombud och biträde:
Varje medlem har som tidigare en röst, vid flera delägare har de en röst tillsammans. En medlem som inte kan närvara får utse ett ombud som företräder medlemmen. Enligt lagen får ett ombud företräda en medlem och ombudet kan endast vara make, sambo eller annan medlem. Det går att i stadgarna utvidga kretsen av personer som får vara ombud.

Tid för kallelse:
Kallelsetiderna för föreningsstämma har utvidgats. Enligt lagen ska kallelse till ordinarie föreningsstämma ske tidigast sex veckor före och senast fyra veckor före stämman. För extrastämma kan kallelse enligt lag ske tidigast sex veckor före och senast två veckor före extra­stämman. I stadgarna får föreskrivas att kallelse till ordinarie stämma kan ske senast två veckor innan.

Rätt att ta ut avgift vid andrahandsuthyrning:
Avgift för andrahandsupplåtelse kan tas ut efter beslut av styrelsen. Bostadsrättsföreningen får ta ut avgift för andrahandsupplåtelse av bostadsrättshavaren med högst 10 procent av prisbasbeloppet per år. Om en lägenhet upplåts under en del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten.

Stadgarna samlade i en fil, att ladda ner: