Distriksstämma 23/11

06 november 2023 Distriktsrepresentanter i HSB Stockholms bostadsrättsföreningar i distrikt Nordost kallas till distriktsstämma.

HSB Stockholm är indelat i nio geografiska distrikt, och dessa är en del av vår parlamentariska organisation. Varje år genomförs distriktsstämmor där man har möjlighet att vara med och påverka.

Varje HSB bostadsrättsförening inom respektive distrikt har rätt att närvara med en distriktsrepresentant för varje påbörjat hundratal lägenheter i föreningen. Respektive bostadsrättsförening utser distriktsrepresentanter på föreningsstämma eller uppdrar till föreningens styrelse att utse dessa.

På stämman presenteras en rapport över HSB Stockholms verksamhet, distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse samt planerad verksamhet i distriktet. Stämman väljer fullmäktige till HSB Stockholms föreningsstämma, samt styrelseledamöter och valberedning i distriktet. Distriktsstämmans dagordning finner du här nedan. Vid frågor kontakta brfmedlem@hsb.se

TID: 2023-11-23 klockan 18.00-20.00. Enklare förtäring från 17.30.

PLATS: Scandic Täby, Näsbyvägen 4, Täby

ANMÄLAN:  https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/4347594672434A5B437240/44415E477240435F4678474A5A4671 

DAGORDNING:

Enligt HSB Stockholms stadgar § 15

1. Distriktsstämmans öppnande

2. Val av ordförande för distriktsstämman

3. Anmälan om ordförandes val av protokollförare

4. Godkännande av röstlängd

5. Fråga om närvarorätt

6. Godkännande av dagordning

7. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

8. Val av minst två rösträknare

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

10. Styrelsens rapport om föreningens verksamhet

11. Behandling av pågående och planerad verksamhet i distriktet

12. Val av fullmäktige och suppleanter till föreningsstämman

13. Beslut om antal distriktsstyrelseledamöter

14. Val av distriktsstyrelsens ordförande

15. Val av övriga distriktsstyrelseledamöter

16. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen för distriktsstämman

17. Val av valberedning för distriktet, en ledamot utses till valberedningens ordförande

18. Övrigt anmälda ärenden som angivits i kallelsen

19. Distriktsstämmans avslutande 

Välkommen!

Distriktsstyrelsen