Distriktsstämma 18/11

19 oktober 2017 I samband med årets bostadsrättsmässa i Kista den 18 november genomför HSB Stockholm distrikts- och bosparstämmor, med ett gemensamt inledande program. Du som ombud och/eller styrelseledamot i en HSB bostadsrättsförening kallas och bjuds in till distriktsstämma i HSB Stockholm distrikt Nordost.

Distriktstämman hålls i Kistamässans lokaler under Bostadsrättsmässan. Varje HSB bostadsrättsförening inom distriktet har rätt att närvara på distriktsstämman. Möteshandlingar delas ut på plats. För att komma in behöver du en entrébiljett till mässan som du kostnadsfritt hämtar på Bostadsrättsmässans hemsida genom att klicka på länken ovan. Besök gärna HSB Stockholms monter på mässan!

PROGRAM & TIDER 

09:00 Dörrarna öppnas för registrering av ombud och gäster. Kaffe/te och smörgås serveras.

 

10:00 Storstämman inleds och HSB Stockholms vd Anders Svensson redogör för verksamheten under 2017.

 

11:00 Alexandra Pascalidou föreläser om mod, mångfald och inkludering i styrelsearbetet.

 

12:00 Respektive distrikts stämma genomförs.

 

13:00 Avslutning och lunch, där varje ombud får en lunchkupong.

Distriktstämman hålls i Kistamässans lokaler under Bostadsrättsmässan. Varje HSB bostadsrättsförening inom distriktet har rätt att närvara på distriktsstämman. Möteshandlingar delas ut på plats. För att komma in behöver du en entrébiljett till mässan som du kostnadsfritt hämtar på Bostadsrättsmässans hemsida genom att klicka på länken nedan. Besök gärna HSB Stockholms monter på mässan!

DAGORDNING DISTRIKTSSTÄMMA
(enligt HSB Stockholms stadgar §25)

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Anmälan om ordförandes val av sekreterare för mötet
4. Godkännande av röstlängd
5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
6. Styrelsens rapport angående verksamheten i HSB Stockholm 2017 (föredragen i plenum)
7. Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse 2017
8. Behandling av pågående och planerad verksamhet i distriktet
9. Val av ombud och suppleanter till föreningsstämman enligt §14 i HSB Stockholms stadgar
10. Val av distriktsstyrelse bestående av lägst fem och högst femton ledamöter
11. Val av valberedning för nästkommande års distriktsstämma
12. Anmälda ärenden
13. Stämmans avslutande

Har du frågor om distriktstämman vänligen kontakta:
Hans Jansson - 010-442 15 01 - hans.jansson@hsb.se

Välkommen!

Distriktsstyrelsen