Distriktsstämma 21/11

06 november 2016 Ombud och styrelseledamöter i HSB Stockholm Distrikt Nordost kallas till distriktsstämma den 21 november på Scandic Hotell i Täby.

 

Varje bostadsrättsförening inom distriktet har rätt att närvara med ett ombud per påbörjat hundratal lägenheter i föreningen.

Stämman inleds med ett föredrag om de förändringar i lagen om ekonomiska föreningar som skett, och som påverkar bostadsrättsföreningars stadgar.

HSB Stockholms styrelseledamot Camilla Edholm föredrar verksamheten i HSB Stockholm.

Tid: Måndagen den 21 november 2016, klockan 18:30-20:00. Förtäring serveras från kl. 18:00.

Plats: Scandic Hotell, Näsbyvägen 4, Täby

DAGORDNING
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Anmälan om ordförandes val av sekreterare för mötet
4. Godkännande av röstlängd
5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
6. Styrelsens rapport angående verksamheten i HSB Stockholm 2016
7. Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse 2016
8. Behandling av pågående och planerad verksamhet i distriktet
9. Val av ombud och suppleanter till föreningsstämman enligt §14 i HSB Stockholms stadgar
10. Val av distriktsstyrelse bestående av lägst fem och högst femton ledamöter
11. Val av valberedning för nästkommande års distriktsstämma
12. Anmälda ärenden
13. Stämmans avslutande

ÖVRIG INFORMATION
I anslutning till stämman finns representanter för Comhem och Bredbandsbolaget på plats, med information om de nya ramavtal som tecknats med HSB.

KONTAKT
Har du frågor om distriktsstämman vänligen kontakta:
Hans Jansson - 010-442 15 01 - hans.jansson@hsb.se

Anmäl dig här!

Välkommen!

Distriktsstyrelsen

 


Till nyhetslistan