Distriktsstämma 18/11

29 oktober 2014 Årets distriktsstämma i HSB Stockholm distrikt Nordost genomförs den 18 november på Scandic Hotel i Täby.

Alla ombud och styrelseledamöter i HSB brf kallas till distriktsstämma.

  • Vad kommer att hända i vår region bostadsbyggande och kommunikationer.
  • Hur kommer utbyggnaden av Täby Centrum påverka vår region och köpvanor.

Inbjuden medverkande är kommunalrådet i Täby, Leif Gripenstam, Moderaterna.

HSB Stockholm representeras av Nils Henström från HSB Stockholms styrelse och Thomas Karlsson chef för VD stab och ansvarig för kommunikation.

 

Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Anmälan om ordförandes val av sekreterare för mötet
4. Godkännande av röstlängd
5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
6. Styrelsens rapport angående verksamheten i HSB Stockholm 2014
7. Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse 2014
8. Behandling av pågående och planerad verksamhet i distriktet
9. Val av ombud och suppleanter till föreningsstämman enligt §14 i HSB Stockholms stadgar
10. Val av distriktsstyrelse bestående av lägst fem och högst femton ledamöter
11. Val av valberedning för nästkommande års distriktsstämma
12. Anmälda ärenden
13. Stämmans avslutande.

Självklart ges det under mötet möjlighet till frågor och diskussion.

Praktisk information och anmälan

Dag: tisdag 18 november 2014
Tid: 18:30-20:00. Vi bjuder på något gott att äta och dricka från kl 18:00.
Plats: Scandic Hotell, Näsbyvägen 4, Täby

Har du några frågor, kontakta HSB Stockholm.

Välkommen!

HSB Stockholm distrikt Nordost
Styrelsen