Distriktsstämma 15/11

27 oktober 2018 Distriktsrepresentanter i HSB bostadsrättsföreningar kallas till distriktsstämma i HSB Stockholm distrikt Nordost.

Kvällen inleds med presentation av en undersökning om engagemang i HSB bostadsrättsföreningar. Därefter fortsätter distriktsstämman enligt dagordning nedan.

Tid: torsdag 15 november, kl. 18.30 - 20.30.
Kl. 18.00 börjar registrering av distriktsrepresentanter och lättare förtäring serveras.

Plats: Scandic Täby Hotel, Näsbyvägen 4 i Täby

Om distriktsstämman
Varje HSB bostadsrättsförening inom distriktet har rätt att närvara med en distriktsrepresentant för varje påbörjat hundratal lägenheter i föreningen. Respektive bostadsrättsförening utser distriktsrepresentanter på föreningsstämma eller uppdrar till föreningens styrelsen att utse dessa.

HSB Stockholms styrelseledamot Lena Dahlström föredrar verksamheten i HSB Stockholm.

Dagordning distriktsstämma 2018

Enligt HSB Stockholms stadgar § 15

1. Distriktsstämmans öppnande
2. Val av ordförande för distriktsstämman
3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fråga om närvarorätt
6. Godkännande av dagordning
7. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
8. Val av minst två rösträknare
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
10. Styrelsens rapport om föreningens verksamhet
11. Behandling av pågående och planerad verksamhet i distriktet
12. Val av fullmäktige och suppleanter till föreningsstämman
13. Beslut om antalet distriktsstyrelseledamöter
14. Val av distriktsstyrelsens ordförande
15. Val av övriga distriktsstyrelseledamöter
16. Beslut om antal ledamöter i valberedningen för distriktsstämman
17. Val av valberedning för distriktet, en ledamot utses till valberedningens ordförande
18. Övrigt anmälda ärenden som angivits i kallelsen
19. Distriktsstämmans avslutade

Kontakt
Vid frågor om distriktsstämman, kontakta Hans Jansson, HSB Stockholm på hans.jansson@hsb.se eller telefon: 010-442 15 01

Välkommen!

Distriktsstyrelsen