Stockholm Exergi utför tester på fjärrvärmenätet

02 februari 2022 Troligtvis kommer dessa tester ej vara knappt märkbara för konsumenterna.
Stockholm Exergi utför tester på en stor del av fjärrvärmenätet i Stockholm under februari.

Testerna förväntas pågå från 08:00 till ca 12:00 

Vi begränsar tillfälligt värmeuttaget i er fjärrvärmecentral. Detta görs i syfte att säkra leverans av värme till alla kunder vid en eventuell effektbristsituation.  
Fjärrvärmeleveransen kan påverkas under testerna, radiatortemperaturen kan tillfälligt sjunka men leveransen av varmvatten kommer inte påverkas.