Kallelse till extrastämma

06 maj 2015 Extra föreningsstämma hålls onsdagen den 20 maj 2015 kl 19.00

På ordinarie föreningsstämma 22 april 2015 beslutade stämman att ändra stadgarna. För att en ändring ska vara gällande krävs att beslutet har fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet. Denna extra stämmas syfte är alltså att bekräfta det tidigare tagna beslutet.

Se bifogad kallelse som också anslås i huset.