Oförändrad medlemsavgift för 2016, ev. sänkt medlemsavgift för 2017 samt 5-årsprognos för 2018-2020

02 mars 2016 Styrelsen har tillsammans med HSB gått igenom föreningens ekonomi och analyserat hur den ser ut att utvecklas de kommande fem åren. Slutsatserna är att föreningens ekonomi ser mycket god ut. Föreningen har gjort plusresultat flera år i rad och ser ut att göra det även under 2016.

PROGNOS OCH ÖVERVÄGANDEN

Föreningens ekonomi ser ut att bli god under hela prognostiden, dvs. 2016-2020. Föreningen kommer att kunna göra de avsättningar till yttre fond i den utsträckning som behövs och rekommenderas av HSB. Avsättningarna till fonden säkrar den framtida underhållsplanen. Ränteläget är dessutom för närvarande mycket lågt.

Dock har föreningen ett antal större projekt och renoveringar inplanerade under de kommande fem åren. Dessutom kommer avskrivningarna att vara ca 400 000 kr högre per år än tidigare år.

För styrelsen är inte bara prognosen av vikt utan även det arbete vi har genomfört hittills. Vi kan då konstatera att det arbete styrelsen har lagt ner de senaste åren har genererat höjda intäkter i form från lokalhyresgäster och de externa personer som hyr parkeringsplatser. Styrelsens arbete har dessutom genererat sänkta kostnader genom omförhandlade avtal och en generell översyn av föreningens ekonomi. 

Slutligen har styrelsen att ha i åtanke att inte låta beslut avseende medlemsavgifterna bli konjunkturberoende och därmed gå upp och ner från år till år beroende på ränteläge och övriga externa faktorer. Föreningens intresse av stabilitet och trygghet i ekonomi måste därför enligt vår mening väga mycket tungt vilket också ligger till grund för vår analys och våra beslut. 

SLUTSATS

Den slutsats styrelsen har kommit fram till efter att ha vägt samman samtliga ovanstående faktorer (och då med än mer detaljerad information än vad som redogörs för här) är att lämna de nuvarande medlemsavgifterna oförändrade för 2016.  För 2017 ser vi dock ett utrymme att sänka medlemsavgifterna med cirka 3 % medan vi i dag inte ser något ytterligare utrymme för avgiftssänkning för 2018-2020. Styrelsen upprätthåller dock internt såväl som med HSB diskussioner och analyser till eventuella framtida avgiftssänkningar.