På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Sammanfattning av årsstämman

07 maj 2013 Närmare 45 personer kom till årsstämman i föreningens möteslokal. Här följer en sammanfattning av vad avhandlades på stämman.

Stämmans öppnande och allmänna ordningspunkter
Stämman inleddes med att styrelseordförande Robert Hammarstedt välkomnade alla.

Curt Hardegård utsågs av stämman till ordförande för stämman. Curt Hardegård utsåg i sin tur Gustaf Svenhed till sekreterare för stämman.

Stämman utsåg Ulf Bennedich och Christer Westberg till rösträknare samt att, jämte ordförande, justera protokollet.

Det konstaterades att kallelse skett i behörig ordning.

Styrelsens verksamhetsplanering
Robert Hammarstedt redogjorde för styrelsens verksamhetsplanering enligt följande.

-Föreningen har sagt upp avtalet med HSB om HSB-certifiering av styrelsens verksamhetsplanering, vilket innebär att föreningen inte längre kommer att betala för HSB-certifiering. Däremot ska de regler för verksamhetsplanering som följer av certifieringen även fortsättningsvis användas som riktmärke för arbetet med verksamhetsplaneringen.

-Projektet med stambytet slutfördes i februari-mars 2012 och har därmed avslutats.

-Styrelsen har utvärderat möjligheten att installera bergvärme på föreningens fastighet och har, mot bakgrund av att ett myndighetstillstånd för borrning löpte ut i september 2012, påbörjat borrning på fastigheten. Föreningens tillstånd har därmed förlängts med ytterligare 3 (tre) år. I det fortsatta arbetet med projektet utvärderar styrelsen nu vilka för- och nackdelar olika utformningar av bergvärmeanläggningsinstallationen medför.

-Arbetet med vindprojektet har fortskridit och kommunikation sker nu med Stadsbyggnadskontoret och Stadsmuseet med anledning av fastigheternas K-märkning.

-Styrelsen har mottagit ett antal åtgärdsförslag från kostnadsbesparingsgruppen och har som en följd bland annat sagt upp avtal avseende underhåll av brandsläckare.

-De föreningens bostadsrätter som har kungsbalkonger har fått förhöjda lister för att förhindra vattenskador.

-Arbetet med källsorteringsrummet har fortskridit och fortsätter framöver.
-Arbetet har bland annat resulterat i att det nu är möjligt för föreningens medlemmar att sortera även matavfall återvinning.

-Arbete med att rensa upp i cykelförråd och på cykelparkeringen har skett och är nu i slutskedet.

-Arbete har skett för att maximera hyresintäkterna för parkeringsplatserna.

-Föreningen har anlitat en ny entreprenör för arbetet med föreningens trädgård. Detta eftersom vi inte var nöjda med den tidigare entreprenören arbete.

-Föreningen har anlitat en ny leverantör för snöröjningsarbetet. Den gångna vintern har dock medfört särskilt stora utmaningar för leverantören, varför snöröjningen inte blivit så lyckad leverantörsbytet förväntats resultera i.

Flera medlemmar framförde att nivån på resultat av städningen av föreningens allmänna utrymmen sjunkit sedan föreningen bytt städfirma.

Patrick Siegbahn redogjorde för att resultatet av den medlemsundersökning styrelsen genomfört generellt sett visade att medlemmarna är positiva till styrelsens och fastighetsförvaltare Peter Janssons arbete men mer negativa till HSB.

Ulf Bennedich efterfrågade hur mycket de juridiska konflikter som föreningen är inblandad i kostar föreningen årligen. Styrelsen åtog sig att genomföra en sådan sammanställning och tillhandahålla den till medlemmarna inom kort.

Ulf Bennedich tog upp frågan om föreningen kan använda sig av medlare i tvister med föreningens medlemmar för att undvika tvister och de kostnader som uppstår till följd av sådana tvister. Styrelsen tog till sig förslaget.

Styrelsens årsredovisning samt ekonomi- och ansvarsrelaterade frågor
Styrelsemedlemmen tillika ekonomiansvarig Emilie El Tarzi och Robert Hammarstedt redogjorde för föreningens ekonomi enligt följande.

-Årets resultat uppgick till cirka 1 200 000 kr.

-Styrelsen har arbetat med att sänka föreningens kostnader och öka dess intäkter.

-Föreningen har omförhandlat lånevillkor och fått vad styrelsen uppfattar som mycket bra lånevillkor.

-Styrelsen undersöker löpande vilka avtal som kan omförhandlas och/eller sägas upp för att sänka föreningens kostnader. Vissa avtal har dock lång uppsägningstid och konsekvenserna av uppsägning av dessa syns därför först senare under 2013 eller 2014.

-Föreningen behövde inte höja medlemsavgiften för 2012 med 6 % utan endast med 2 %.

Stämman fastställde att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag såsom framlagt i årsredovisningen.

Representanter från kostnadsbesparingsgruppen redogjorde för deras förslag till hur föreningen kan sänka föreningens kostnader ytterligare. Flera medlemmar uttryckte sin uppskattning till initiativet men ifrågasatte hur realistiska och praktiskt genomförbara de föreslagna åtgärderna var. Stämman beslutade att bordlägga kostnadsbesparingsgruppens förslag till nästa årsstämma.

Stämman beslutade att i enlighet med föreningens revisors Anders Marklund tillstyrkande fastställa föreningens resultat- och balansräkning, föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

Arvoden för styrelseledamöter, revisorer, valberedning och andra funktionärer i föreningen för kommande verksamhetsår

Stämman beslutade att fastställa arvoden till styrelseledamöter, revisorer, valberedning och andra funktionärer i föreningen för kommande verksamhetsår i enlighet med styrelsens förslag.

Val av styrelseledamöter och suppleanter
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av 9 ledamöter.

Stämman beslutade att välja Merran Delpasand och Oscar Olsson till nya ledamöter i styrelsen samt välja om Robert Hammarstedt, Leif Jonsson och Patrick Siegbahn till styrelseledamöter.

Val av revisor och suppleant
Stämman beslutade att utse Anders Marklund till internrevisor och Curt Hardegård till revisorssuppleant.

Val av valberedning
Stämman valde Elisabet Welinder, Jonas Fijal och Per Nyström Ol-Ers till valberedning.

Erforderliga val av fullmäktige med suppleant i HSB Stockholm
Stämman delegerade till styrelsen att välja ombud till HSB:s distriktsstämma.

Ändring av stadgarna (första beslutet av två)
Det beslutades i enlighet med det av styrelsen framlagda förslaget vilket i huvudsak går ut på att anpassa föreningens stadgar till HSB:s normalstadgar men att kravet på att föreningens medlemmar ska vara medlemmar i HSB tas bort.

Övriga anmälda ärenden
Stämman beslutade att i enlighet med förslag från Ulf Bennedich att instruktionen till valberedningen endast ska utgöra ett råd till valberedningen samt att frågan om en instruktion till valberedningen bordläggs till nästa års stämma.