Avgiftsinformation 2013

20 oktober 2012 Styrelsen har beslutat att revidera prognosen och höjer därför avgiften med 2% vid årsskiftet 2012/2013 istället för 6% som tidigare beräknat.

Som en del i vår HSB-certifiering ingår att i vår årsredovisning redovisa hur föreningens avgifter kommer att behöva justeras över tid, för att upprätthålla föreningens goda ekonomi och säkerställa underhållet av fastigheten på lång sikt. Föreningens ekonomi är mycket stabil och styrelsen har under de senaste åren jobbat hårt med att minska föreningens kostnader. Utöver en kontinuerlig översyn av inköpta avtal och tjänster har föreningen även amorterat i större utsträckning och lagt om lån till mer förmånliga räntor.

Målet för en bostadsrättsförening är att hålla en jämn avgiftsnivå över tid. Det är dock viktigt att ligga på rätt nivå, så att föreningen täcker sina kostnader och säkerställer att det finns medel till fastighetens underhåll både nu och i framtiden.

Med bakgrund av Morkullans goda ekonomi har styrelsen beslutat att revidera den tidigare prognostiserade avgiftshöjningen för 2013 på 6 %. Avgifterna för 2013 kommer endast att justeras för inflation med 2 %. En reviderad flerårsprognos i enlighet med certifieringskraven från HSB kommer att presenteras i årsredovisningen för 2012.