Höjda avgifter från och med den 1 januari 2023

23 november 2022 Som medlem i en bostadsrättsförening betalar medlemmarna en årsavgift till föreningen för att täcka de gemensamma kostnaderna för drift, skötsel och underhåll av föreningens fastigheter. För brf Svartviks del betalar medlemmarna årsavgiften månadsvis via avier från HSB.

Brf Svartviks årsavgifter har varit oförändrade under lång tid. Samtidigt har kostnaderna för drift och underhåll stigit med i genomsnitt 2% per år under de senaste åren. Denna höjning har dock kompenserats av sjunkande räntekostnader på föreningens lån under samma tid, vilket medfört att årsavgifterna har kunnat hållas oförändrade. Föreningens ekonomi är fortfarande god med god likviditet och mycket stark soliditet men styrelsen måste dock tänka långsiktigt.

Genom budgetarbetet inför 2023 som nu är klart har styrelsen beslutat om en avgiftshöjning om fem procent från och med den 1 januari 2023.

Syftet med beslut om höjning är att föreningens årliga sparande ska räcka till planerat underhåll framledes samt de ökade kostnaderna för vår drift som el, uppvärmning, räntor etcetera. Vi har också en ovanligt stor utgiftspost gentemot Minnebergs samfällighetsförening under 2023 och de gemensamma fastigheterna vi äger med vår andel. Minnebergs samfällighetsförening kommer genomföra större planerade underhåll i våra garage samt i värmesystem de kommande åren.

Mer detaljerad information kommer i kommande årsredovisning.

Välkommen att höra av dig till styrelsen om du har frågor, info@brfsvartvik.se.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för brf Svartvik