Kallelse till extra föreningsstämma

06 september 2023 KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA DEN 5 OKTOBER 2023 Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Svartvik 268 kallas till extra föreningsstämma klockan 18.30 i Lokalen Badviken. Bakgrunden till denna extra föreningsstämma är att stämman ska behandla att anta de nya stadgarna.

Godkännande av föreningsstämmans beslut den 2023-05-11 att anta nya normalstadgar för bostadsrättsföreningen.

Beslutet vid den första föreningsstämman fattades enhälligt.

Beslutet ska, för att vara giltigt, biträdas av minst två tredjedelar av de röstande vid denna andra föreningsstämma.

På föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen en röst.

Medlem som inte betalat förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt. En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett år från utfärdandet.

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
 6.  Godkännande av dagordning
 7. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet
 8.  Val av minst två rösträknare
 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 10. Proposition från styrelsen att i andra sittningen anta nya stadgar för föreningen baserade på HSB normalstadgar 2023 för HSB-bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm och anpassade i bestämmelserna §§ 3, 5, 6, 9, 11, 12, 17, 22, 27, 31 och 32. Förslaget till de nya stadgarna har informerats om tillsammans med Årsredovisningen till maj månads ordinarie föreningsstämma och finns även på föreningens hemsida.
 11. Föreningsstämmans avslutande

Styrelsen i Brf Svartvik