Angående personalen

02 maj 2022

Ytterligare information gällande fastighetsskötseln

Styrelsen meddelade i mars att den börjat se över möjligheten att ta i en extern entreprenör för skötsel av fastighet och mark i stället för att som i dagsläget ha egen anställd personal. Denna process fortgår.

Brf Högdalen har ända sedan start haft egen anställd personal som tagit hand om fastighets- och markskötseln. Våra nuvarande anställda kan området väl och har under lång tid bidragit till att skapa trygghet och trivsel för våra medlemmar.

Den här formen av fastighetsskötsel har dock med tiden blivit ovanlig hos bostadsrättsföreningar. För att som förening leva upp till de krav som både medlemmar och myndigheter ställer på fastigheter behövs i dag allt oftare en specialiserad teknisk kompetens, samtidigt som många arbetsuppgifter försvunnit. Vi ser det som en ineffektiv användning av föreningens medel att både hålla oss med tre egna anställda och köpa in externa tjänster för att täcka upp för de delar av fastighets- och markskötseln där våra anställdas kompetens inte räcker till.

När man som bostadsrättsförening tar in en extern entreprenör istället för egen anställd personal blir det också en jämnare arbetsinsats över året, eftersom det då är den externa entreprenörens ansvar att trots semestrar se till att personal finns på plats under exempelvis sommaren när det krävs mycket arbete i en bostadsrättsförening med våra stora markytor.

Vidare har vi idag svårt att få entreprenörer som kan tänka sig att skotta snö enbart under obekväm arbetstid när vår anställda personal inte arbetar. Vi kommer därför inför kommande säsong behöva se över ifall vi ska teckna ett snöröjningsavtal som även omfattar dagtid vilket ytterligare minskar antalet arbetsuppgifter för vår egna anställda personal.

Dessa samlade faktorer ligger till grund för styrelsens beslut att se över möjligheten att ta in en extern entreprenör för skötseln av föreningen.


Till nyhetslistan