Beskärning och borttag av växtlighet - nu börjar fastighetsskötarna arbetet

29 oktober 2020 Nu sätter arbetet igång med att röja upp i föreningens område - för att få ordning och enhetlighet och dessutom skydda våra fastigheter mot skador. Från och med måndag den 2 november börjar BoService jobba enligt den skötselinstruktion som tagits fram.
Bild på växtlighet mot fasad

Vi har alla kunnat se att växtligheten dragit iväg inom området och på vissa ställen löper risk att skada husens fasader. Inte minst i hussmygar finns på vissa platser en riklig växtlighet och även utanför och i våra häckar kring uteplatserna har vi växter, plantor mm som inte ska finnas där.

Nu strävar vi efter att vi får en välskött utemiljö och att vi ska öka trivseln inom området. Dessutom får vi en ökad enhetlighet kring våra hus som bidrar till en vackrare utemiljö.

Många medlemmar har också uppmärksammat att föremål ställts i hussmygar och på gräsmattor och andra allmänna ytor. Det ser skräpigt och tråkigt ut och det hindrar arbetet med skötseln av våra gemensamma ytor. Då det inte är tillåttet att använda de gemensamma ytorna för förvaring av diverse föremål kommer detta också att åtgärdas av BoService.

Efter medlemmarnas beslut på stämman om skötsel av uteplatser och bl a växtligheten kring dem så har föreningen nu tagit fram skötselinstruktionen i dialog med BoService och vid mötet den 28 oktober så sjösattes den. Det är ett relativt stort arbete som skall göras och som kommer att ta tid innan fastighetsskötarna nått "varvet runt" - men nu påbörjas arbetet på måndag den 2 november. Bland annat kommer fastighetsskötarna att börja jobba med häckarna för att anpassa dem till 130 cm runtom uteplatserna.

Det innebär bl a att:

  • All växtlighet som inte är planterad av föreningen tas bort på allmänna ytor
  • All växtlighet som ligger mot husfasader tas bort/beskärs
  • All växtlighet i hussmygarna tas bort
  • Häckar kring uteplatser ses över och beskärs/återstartas vid behov
  • Häckarna kring uteplatserna kommer att ges en enhetlig höjd om 130 cm
  • Alla föremål som står på allmänna ytor tas bort. Om möjligt genom att de återlämnas till ägaren i annat fall omhändertas av föreningen eller kastas.

Titta gärna efter om du har något utanför uteplatsen och plocka in det i så fall. 

För er som har planterat något utanför uteplatsens område eller på framsidan av husen - ta vara på de plantor ni önskar spara för omplantering på annan plats. 

Läs mer i "Föreskrifter för uteplatser"  och i "Skötselinstruktioner"

Har du synpunkter och förslag med anledning av arbetet med utemiljön - använd gärna "Förslagslådan"