Uteplatsbesiktningar

02 juni 2023
Anders och Viveca gör uteplatsbesiktningar

 

FÖRENINGENS UTEPLATSER

 Vid årsstämman 2020 antogs nya ordningsregler där bland annat uteplatser och miljö fanns med. Detta landade i uppdaterade Föreskrifter för uteplatser. Mycket av det som beslutades redan fanns med i reglerna sedan tidigare men uppföljningen och eventuella åtgärdskrav hade i stort sett uteblivit. Våren 2021 genomfördes därför en besiktning av föreningens samtliga uteplatser.

 Av föreningens 416 uteplatser fick ca hälften någon form av anmärkning med behov av åtgärd. Ett antal medlemmar påkallade då extrastämma för att fatta beslut kring ändring om föreskrifterna för uteplatser. På extrastämman fick styrelsen i uppdrag att ta fram nya förslag på utformning av skiljeväggar mot granne, som innefattar majoriteten av befintliga varianter, vilka sedan presenterades på ordinarie stämma 2022. Styrelsen presenterade då tre olika förslag på regler för skiljeväggar mot granne där alternativ 1 innebar oförändrade regler, alternativ 2 innebar att sidoväggar får byggas upp till plåtskärm och 1,8 m ut (0,3 m längre än tidigare) och alternativ 3 att sidoväggar får byggas hela vägen ut till häcken. Stämman beslutade att anta alternativ 2.

 Många har nu åtgärdat sina uteplatser så att de följer föreskrifterna, men vi ser att det fortfarande finns uteplatser som inte följer föreskrifterna. Dessutom vet vi att vissa av er känt sig osäkra på om uteplatsen följer föreskrifterna eller inte, och därför önskat en ny besiktning. Besiktning av uteplatserna kommer att ske löpande under sommarsäsongen och ett brev med uppmaning till åtgärd kommer att skickas ut till dem det berör.

 Anders och Viveca på förvaltningen kommer att genomföra besiktningen. Besiktningen innebär att de kontrollerar eventuella avvikelser på uteplatsen, men de tar inga beslut och har inte mandat att godkänna eller avslå något på plats, de följer bara föreningens gemensamt beslutade föreskrifter.

Åtgärderna som krävs är oftast relativt små men väl så viktiga. Syftet med föreskrifterna är ju dels att underlätta för alla när vi gör om och kompletterar våra uteplatser och dels för att skapa trivsel i området. Detta är några av anledningarna till att reglerna finns:

  • För höga byggnationer/växtlighet kan hindra utsikten för grannarna.
  •  Bråte på uteplatsen ökar risken för att råttor uppehåller sig där.
  • Djurmat och annan mat på uteplatsen drar till sig råttor och andra skadedjur.
  • Stökiga och ovårdade uteplatser kan minska värdet på alla lägenheter i föreningen.
  •  Växtlighet med för stora rötter kan skada husgrunden och växtlighet mot fasaden förkortar fasadens livslängd.
  • Växtlighet som tränger in i föreningens häck kan skada föreningens häck, vilket kan resultera i kostnader för plantering av ny häck.
  • Borrhål i fasaden/den vita betongsidan förkortar livslängden. Detta får endast göras efter tillstånd från föreningen.

Om du ska göra en byggnation på din uteplats, läs först igenom föreskrifterna och kontakta förvaltningen om du har några frågor.