Bygg hållbart med lera

Lera är ett av världens äldsta byggnadsmaterial. Men trots att människan har byggt bostäder av lera i tusentals år och att lera är helt cirkulärt så är det ett material som tappats bort i dagens moderna byggprocess. Nu vill HSB, Peab och forskare från Malmö Universitet bygga lermoduler i HSB Living Lab för att testa olika metoder och utforska lera som ett hållbart byggmaterial.
Bygg hållbart med lera

Det finns beräkningar som visar att en fjärdedel av jordens befolkning bor i någon form av ler- eller jordhus.  Även om det fortfarande byggs hus av lera runt om i världen saknas materialet i dagens standardiserade byggande i Sverige. Men i takt med att branschen söker nya sätt att minska sin klimatpåverkan förutspås lera bli ett alltmer intressant material i framtiden.  

I HSB Living Lab startar nu HSB och Peab ett projekt för att utforska metoder för att bygga med lera. Till sin hjälp har de docent Marwa Dabaieh, som är arkitekt och professor på Malmö Universitet och Aalborg University i Danmark. Hon har över 20 års erfarenhet klimatneutral arkitektur och design och av jordbaserade byggmaterial. Hon kommer att leda projektet med målet att under maj producera två väggar av lera i HSB Living Lab. 
 
- Lera är ett cirkulärt material har många fördelar. Dethar låg klimatpåverkan, är billigt att framställa och ger positiva hälsofördelar om man använder materialet på genomtänkta sätt. Eftersom lerjord är vattenlöslig är det också ett förlåtande material som enkelt går att knacka ner om ett jobb behöver göras om. Det är helt återbrukbart och genom att använda lokal jord slipper man dessutom långa transporter, säger Marwa Dabaieh.  

Lund satsar på lera i nyproduktion
I ett kommande nyproduktionsprojekt i Lund planerar HSB att beklä vissa delar av fasaden med ett material som är tillverkat av lera från platsen. För att få viktiga svar på frågor kring val av metod och hur projektet ska kunna tillverka lermaterialet av jorden från platsen tar man hjälp av HSB Living Lab. Här kommer man att följa processen från jordanalys och metodval till produktion av lerväggar och mäta klimatpåverkan.
  

- Lera som byggnadsmaterial har stor potential att bli ett framtida hållbart byggmaterial i Sverige. Vi vill skaffa oss kunskap om materialet och lära oss mer om möjligheter att använda lera när vi bygger bostäder, säger Emma Sarin, projektchef HSB Living Lab. 

Utmaningar med lerbundna material 
Även om materialet lera är fantastiskt av många anledningar så finns också utmaningar knutna till lerbundna byggmaterial. Idag finns ingen storskalig produktion av lera som byggnadsmaterial i Sverige. Om man vill använda lera från platsen krävs arbetsintensiva insatser som måste utföras på plats.

En annan utmaning är att det saknas breda kunskaper kring bygg- och tillverkningsteknik bland arkitekter och byggföretag. Samtidigt som avsaknaden av erfarna hantverkare, leveranskedjor och etablerade processer för att jobba med materialet i större skala, byggkoder och standarder försvårar framdriften.  
 

Fokus på metod och kompetens
Uitfrån dessa utmaningar vill man i detta projekt utforska såväl val av metod för produktion samt även hur man på bästa sätt kan utnyttja vanlig byggkompetens i produktionen. Marwa kommer att instruera och arbetsleda två byggarbetare från Peab i tillverkningsmomentet.
  

- I maj kommer två olika fasadelement av lera tillverkas i HSB Living Lab med hjälp av två olika metoder. Att utforska själva tillverkningsprocessen genom att låta vår personal "hands-on" tillverka lerväggarna är något vi tror kommer ge oss viktiga insikter, säger Andreas Furenberg, teknikchef Peab. 

Marwa Dabaieh kommer att leda arbetet med jordanalys och tillverkning. När väggprototyperna är tillverkade kommer de analyseras, klimatberäknas och finnas vid HSB Living Lab för observation. Lärdomarna som görs i projektet kommer användas för att forma nya projekt kring materialet lera. Det finns många frågor kring lera att utforska framöver som montage, standardisering, fukt, hållbarhet, erosion, kvalitetssäkring och funktion.