Innovativ dagvattenhantering på HSB Living Lab

RISE, Göteborg Stad, Gryaab, Luleå Tekniska Universitet, Chalmers, HSB och ett antal teknikleverantörer har under 4,5 år drivit ett gemensamt forsknings- och utvecklingsprojekt kopplat till hållbar dagvattenhantering vid HSB Living Lab i Göteborg.

På grund av klimatförändringarna får vi oftare kraftiga skyfall, något som kan få stor inverkan på våra städer som dessutom blir tätare och tätare. De ledningar som tar vattnet till reningsverket eller ut i hav och sjöar är oftast inte dimensionerade för så stora mängder vatten, vilket kan leda till översvämningar. 

Ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt har med hjälp av HSB Living Lab undersökt hur vattnet istället kan fångas upp lokalt i staden, så att det kan både fördröjas och renas istället för att översvämma våra gator. På så sätt kan vattnet bli en tillgång – snarare än ett problem. 

Testbäddar för dagvatten
På HSB Living Lab i Göteborg finns två testbäddar för utvärdering av dagvattenanläggningar. Från fastighetens tak leds regnvattnet ner i två stora växtbäddar, så kallade biofilter eller raingardens. Bäddarna innehåller olika typer av jord och växtmaterial, med vacker växtlighet på toppen. Den här typen av lösningar ska fördröja och jämna ut flödet av dagvatten.

Testbäddarna ger också möjlighet för teknikleverantörer att under kontrollerade förhållanden utvärdera olika teknikers effektivitet att fördröja dagvatten, vilket möjliggör produktutveckling och standardiserade krav. Dessutom hjälper bäddarna till att rena dagvattnet från föroreningar som svepts med från vägar och andra ytor i staden, som man vill se mindre av i våra reningsverk.  

Under projektets genomförande har olika typer av biofilter/växtbäddar utvärderats och data har kontinuerligt samlats in. Utvärderingen är unik i sitt slag då det sällan finns möjlighet att under kontrollerade betingelser mäta och utvärdera under en lång tidsperiod.

Även skötsel har utvärderats
Skötseln av anläggningarna har också utvärderats, något som branschen tydligt efterfrågat. Resultatet har legat till grund för ett antal forskningsstudier, bland annat den potentiella samhällseffekten av en omfattande implementering av fördröjande dagvattenåtgärder i ett större område. Studierna visar på mycket goda effekter, både på lång och kort sikt.

Sedan bäddarna byggdes upp har man i projektet följt och mätt framför allt hur de har kunnat fördröja regnvattnet. Trots vissa problem med att samla in data har man kunnat dra slutsatsen att maxflöden för riktigt intensiva regn kan reduceras kraftigt, och att bäddarna kan dämpa flödestoppar även vid lägre regnvattenflöden. 

Förutom att samla in data och analysera hur väl bäddarna fördröjer vattnet, så har forskningsgruppen tagit fram en testmetod för utvärdering av prefabricerade dagvattenanläggningarDetta är ett viktigt resultat av projektet som kommer hjälpa fastighetsägare och andra aktörer i samhället att våga beställa och lita på den här typen av innovativ teknik.

Förslag på branschstandard
På uppmaning av leverantörer av dagvattenteknik har projektet utformat ett förslag till branschstandard för utvärdering av dagvattenanläggningars funktion och hållbarhet. En standard skulle möjliggöra för teknikleverantörer att utvärdera, utveckla och marknadsföra sina produkter jämtemot beställare och kravställare. Det finns långtgående planer på att förslaget till standarden ska ligga till grund för en ny svensk nationell standard (SNS).

Flera av projektdeltagarna kommer tillsammans med Naturvårdsverket försöka utveckla ytterligare en testbädd för utvärdering av dagvattentekniker med avseende på rening.     

Ett pedagogiskt exempel
Dessutom har testbäddarna utanför HSB 
Living Lab fungerat som ett pedagogiskt exempel på hur man kan göra stor nytta för vattnet i staden, samtidigt som man skapar en attraktivare och grönare miljö för de boende.  
Och frågan om var vattnet ska ta vägen kommer inte att bli mindre aktuell i framtiden, med både tätare städer och fler skyfall.