På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Innovativ dagvattenhantering på HSB Living Lab

RISE, Göteborg Stad, Gryaab, Luleå Tekniska Universitet, Chalmers, HSB och ett antal teknikleverantörer har under 4,5 år drivit ett gemensamt forsknings- och utvecklingsprojekt kopplat till hållbar dagvattenhantering vid HSB Living Lab i Göteborg.

På grund av klimatförändringarna får vi oftare kraftiga skyfall, något som kan få stor inverkan på våra städer som dessutom blir tätare och tätare. De ledningar som tar vattnet till reningsverket eller ut i hav och sjöar är oftast inte dimensionerade för så stora mängder vatten, vilket kan leda till översvämningar. 

Ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt har med hjälp av HSB Living Lab undersökt hur vattnet istället kan fångas upp lokalt i staden, så att det kan både fördröjas och renas istället för att översvämma våra gator. På så sätt kan vattnet bli en tillgång – snarare än ett problem. 

Testbäddar för dagvatten
På HSB Living Lab i Göteborg finns två testbäddar för utvärdering av dagvattenanläggningar. Från fastighetens tak leds regnvattnet ner i två stora växtbäddar, så kallade biofilter eller raingardens. Bäddarna innehåller olika typer av jord och växtmaterial, med vacker växtlighet på toppen. Den här typen av lösningar ska fördröja och jämna ut flödet av dagvatten.

Testbäddarna ger också möjlighet för teknikleverantörer att under kontrollerade förhållanden utvärdera olika teknikers effektivitet att fördröja dagvatten, vilket möjliggör produktutveckling och standardiserade krav. Dessutom hjälper bäddarna till att rena dagvattnet från föroreningar som svepts med från vägar och andra ytor i staden, som man vill se mindre av i våra reningsverk.  

Under projektets genomförande har olika typer av biofilter/växtbäddar utvärderats och data har kontinuerligt samlats in. Utvärderingen är unik i sitt slag då det sällan finns möjlighet att under kontrollerade betingelser mäta och utvärdera under en lång tidsperiod.

Även skötsel har utvärderats
Skötseln av anläggningarna har också utvärderats, något som branschen tydligt efterfrågat. Resultatet har legat till grund för ett antal forskningsstudier, bland annat den potentiella samhällseffekten av en omfattande implementering av fördröjande dagvattenåtgärder i ett större område. Studierna visar på mycket goda effekter, både på lång och kort sikt.

Sedan bäddarna byggdes upp har man i projektet följt och mätt framför allt hur de har kunnat fördröja regnvattnet. Trots vissa problem med att samla in data har man kunnat dra slutsatsen att maxflöden för riktigt intensiva regn kan reduceras kraftigt, och att bäddarna kan dämpa flödestoppar även vid lägre regnvattenflöden. 

Förutom att samla in data och analysera hur väl bäddarna fördröjer vattnet, så har forskningsgruppen tagit fram en testmetod för utvärdering av prefabricerade dagvattenanläggningarDetta är ett viktigt resultat av projektet som kommer hjälpa fastighetsägare och andra aktörer i samhället att våga beställa och lita på den här typen av innovativ teknik.

Förslag på branschstandard
På uppmaning av leverantörer av dagvattenteknik har projektet utformat ett förslag till branschstandard för utvärdering av dagvattenanläggningars funktion och hållbarhet. En standard skulle möjliggöra för teknikleverantörer att utvärdera, utveckla och marknadsföra sina produkter jämtemot beställare och kravställare. Det finns långtgående planer på att förslaget till standarden ska ligga till grund för en ny svensk nationell standard (SNS).

Flera av projektdeltagarna kommer tillsammans med Naturvårdsverket försöka utveckla ytterligare en testbädd för utvärdering av dagvattentekniker med avseende på rening.     

Ett pedagogiskt exempel
Dessutom har testbäddarna utanför HSB 
Living Lab fungerat som ett pedagogiskt exempel på hur man kan göra stor nytta för vattnet i staden, samtidigt som man skapar en attraktivare och grönare miljö för de boende.  
Och frågan om var vattnet ska ta vägen kommer inte att bli mindre aktuell i framtiden, med både tätare städer och fler skyfall.