Uppkopplade sensorer för detektion av vattenläckage

Start-up bolaget Hiotlabs har under 6 månader 2018 testat sin uppkopplade lösning för digital skadeprevention i HSB Living Lab. Med hjälp av uppkopplade sensorer och Hiotlabs egenutvecklade plattform vill Hiotlabs möjliggöra tidig detektion av akuta och långsamma vattenläckage.

Tidigare har Hiotlabs lösning använts i storskaliga piloter med försäkringsbolags villakunder. I HSB Living Lab var Hiotlabs intresserade av att bättre förstå förutsättningarna i flerbostadshus för denna typ av lösningar.

Sensorer placerades under diskbänken hos de boende och i gemensamma köket. Som del av försöket simulerades dels en bostadsrättsförening dels en hyresfastighet. Skillnaderna mellan dessa var dels datadelningsmodellen mellan olika intressenter dels att de boende i den simulerade bostadsrättsföreningen själva fick installera sina sensorer.

Summerat har ett antal antaganden Hiotlabs haft kring hur denna typ av tjänst skall utformas i flerbostadsfastigheter verifierats genom deltagandet i HSB Living Lab. Självinstallation är kostnadseffektivt, men det är svårt att nå samtliga boende med den modellen.

Uppkoppling är också central och en slutsats från projektet är att det är att föredra att ha någon form av fastighetsnät tillgängligt för att dels kunna koppla upp gemensamma ytor som dels inte vara beroende av enskilda hushålls uppkoppling.