BYGGNADSINTEGRERADE SOLCELLER - Kostnadseffektiva solceller för framtiden

Fasaderna och taket på HSB Living Lab består till stora delar av solceller. Här undersöker man olika typer av solceller för att hitta lösningar för framtidens hus.
– Här kan vi testa tekniken på ett kostnadseffektivt sätt, säger Zack Norwood på Chalmers.

Utvecklingen av solceller har gått snabbt framåt. På HSB Living Lab utvärderar man nu olika typer av byggnadsintegrerade solceller, BIPV. Det är solceller som kan användas som byggnadsmaterial och har likvärdiga egenskaper som traditionella fasadmaterial.
– Det vi gör som är ganska unikt är att vi försöker ta reda på reda på olika materials prestanda under olika förutsättningar.

De två olika typerna av solceller som testas är amorft kisel och monokristallint kisel. Och på HSB Living finns tack vara de många sensorerna stora möjligheter att mäta.
– Vi kan mäta bland annat temperatur, solstrålning och vindhastighet. På så sätt kan man se hur olika material fungerar i olika skuggning. Det är det som är ganska unikt här med testet på HSB Living Lab. Att man testar olika BIPV-material på samma hus för att jämföra, säger Zack Norwood.

Förutom att mäta prestandan i energin som utvinns undersöks också temperaturen och fukten bakom solcellerna för att se hur väl de fungerar som byggnadsmaterial. I takt med att priserna sjunker på solcellerna blir det allt mer attraktivt för fastighets­ägare att installera solceller på tak och fasader. Priserna är nu nere på cirka 10–20 procent av vad de låg på för tio år sedan. En stor bidragande orsak var att Tyskland införde tydliga incitament för sin solenergi, något som ledde till ökad konkurrens i hela världen och därmed pressade priserna. Solcellerna som nu testas på HSB Living Lab beräknas generera 16 000 kilowattimmar per år.

Rickard Malm som är med i projektet från HSB Göteborgs sida ser möjligheter för flerbostadshus att nyttja kunskapen man nu får fram från HSB Living Lab. Och det gäller inte bara för nybyggda hus.
– Vid en fasadrenovering – varför sätta upp samma material när det finns möjlighet att sätta upp solceller istället till ungefär samma peng?

FAKTA


Vad vill man undersöka?

Kan man hitta kostnadseffektiva lösningar med byggnadsintegrerade solceller?
16 000 kilowatt-timmar per år. Så mycket solenergi beräknas genereras från HSB Living Lab.

Material
Amorft Kisel:
Lägre pris. Lämpligt för skuggiga ytor, till exempel fasad.

Monokristallint Kisel:
Effektivare material – men mer kostsamt. Lämpligt vid tak och där man har bra soltillgång.

Inget aluminium:
Solcellerna på HSB Living Lab har inte de ramar som ofta har kännetecknat solceller. På så sätt slipper man använda aluminium vilket minskar avtrycket på miljön.

BIPV:
Förkortningen står för Building-integrated photovoltaics (Byggnadsintegrerade solceller)