Certifiering med fokus på människan

Den fysiska miljön påverkar människors hälsa, inte minst i Sverige där vi tillbringar cirka 90 procent av vår tid inomhus. Certifieringssystemet WELL syftar till att förbättra välmående hos de som lever och vistas i olika bebyggda miljöer. Bengt Dahlgren AB och HSB Living Lab har undersökt hur systemet fungerar på svenska flerbostadshus.

WELL Building Standard är ett amerikanskt certifieringssystem som i dag används globalt för byggnader, kommersiella interiörer och stadsdelar. I Sverige finns cirka 100 byggnader registrerade men när detta skrivs inga certifierade flerbostadshus.  

- Utgångspunkten för vårt projekt är att den byggda miljön påverkar människor och att det därför är intressant att undersöka vilka faktorer som bidrar till bättre välmående och hälsa, säger Mathilda Silva på Bengt Dahlgren AB.  

Med hjälp av WELL kan en fastighetsägare antingen själv eller tillsammans med verksamheten och brukare förbättra hälsan i en byggnad. Den tydligaste skillnaden jämfört med andra certifieringssystem är att WELL fokuserar på individen, snarare än byggnadens tekniska egenskaper.  

I WELL mäter man faktorer som luft- och vattenkvalitet, men undersöker även människors upplevelse av byggnadens och den direkta omgivningens generella komfort och kvalitet.  

- WELL-systemet består av olika kategorier och indikatorer som riktar in sig på både hårda och mjuka värden i syfte att förbättra människors välmående – allt från luftkvalitet och dagsljus till näring och mental hälsa, säger Mathilda Silva. 

Som ett exempel på det sistnämnda nämner hon att huset kan ha en trappa som är väl synlig i entrén och känns inbjudande och trevlig att att gå i, snarare än undangömd, skymd och charmlös.   

- Adderas sedan flera faktorer som ljus, växter och varför inte konst i trappan ökar människors vilja att gå istället för att ta hissen ytterligare.   

De tio områden som WELL tar upp är luft, vatten, näring, ljus, rörelse, termisk komfort, akustik, material, mental hälsa och samhälle. I projektet har Mathilda Silva och hennes kollegor använt HSB Living Labs forskningsarena för att undersöka hur systemet kan appliceras på svenska flerbostadshus.  

- En utmaning har varit att WELL utgår från amerikanska förhållanden och lokaler, med mindre fokus på boende och mer på förvaltar- och driftsperspektivet. Kravställningarna har plockats ut för att WELL-certifiera flerbostadshus men utan att de anpassats till bostäder.  

Ytterligare en utmaning är att en del av de krav som tas upp i WELL ofta är självklara i Sverige genom lagstiftning. Detta bidrar till att WELL i nuläget och i ett svenskt sammanhang är bättre anpassat till kontor och andra offentliga miljöer.  

 - Vad gäller bostadshus blir gränsdragningen mellan själva byggnaden, de gemensamma ytorna och de boendes egna lägenheter intressant och viktig. Ett sätt att tänka är att certifieringen endast ska gälla tekniska funktioner och gemensamma ytor, men då tappar vi bort brukarens bostad där människor tillbringar mest tid, säger Mathilda Silva.  

Med det sagt ser hon stor potential i WELL. Även om WELL-certifieringen än så länge är bäst anpassad för offentliga miljöer så ser Mathilda ändå en potential i WELL. Fokusskiftet mot livskvalitet öppnar för nya perspektiv när framtidens stadsmiljöer planeras och byggs. Redan i dag finns till exempel en trend mot att bygga in fler gemensamma ytor i bostadshus.

- Den övergripande ansatsen att se mer till brukarens helhetsupplevelse av att leva i byggnaden är något som är mycket positivt och viktigt att ta med sig. WELL har också flera delar som är bra och relevanta i Sverige redan i dag. Nästa steg kan vara att anpassa systemet till svenska förhållanden och jobba mer aktivt med att applicera det på fler projekt.  

* WELL Building Standard ägs av den amerikanska icke-vinstdrivande organisationen International WELL Building Institute (IWBI).