Coliving & Productive space usage

Akademiska Hus har initierat ett samverkansprojekt tillsammans med HSB Living Lab, KTH Live-In Lab och flera branschkollegor för att få svar på hur vi i framtiden ska utforma olika former av delat boende så att de blir så hållbara som möjligt ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Projektet ligger i linje med Akademiska Hus riktlinje för student- och forskarbostäder och resultatet kan ge guidning för att bättre uppnå riktlinjens vision: Innovativa hem för en hållbar livskvalitet.

Genom mer kollektiva levnadssätt och boendemiljöer kan vinsterna bli många både för den enskilde individen och samhället i stort, inte minst vad gäller minskad klimatpåverkan när färre resurser och funktioner kan nyttjas smartare av fler. Men delat boende, så kallat coliving, kan göras på många olika sätt och med varierad effektivitets- och trivselgrad. I detta innovationsprojekt ställer vi oss frågan, hur skapar vi coliving-miljöer och delat boende på bästa sätt?

– Vi behöver stanna upp och analysera hur våra befintliga byggda miljöer faktiskt fungerar. Vi vill få tydligare svar på vad som upplevs positivt, vad vi bör ändra på, samt hur vi i framtiden därför bör prioritera. Vi vill att det här projektet ska ta sig an fler perspektiv med utgångspunkt i såväl byggnadsutformning som användarnas behov, och hur delat boende kan generera vinster för hållbart samhällsbygge i en större skala som sparar på jordens resurser, säger Linda Teng, bostadsutvecklare och innovationsledare för hållbar stads- och campusutveckling på Akademiska Hus.

Inom projektet kommer en kartläggning och grundlig analys av ett antal nybyggda student- och colivingboenden att genomföras, som alla experimenterar utifrån ökad delning av tjänster, resurser och funktioner i det gemensamma delade hemmet.

Projektets mål och syfte är att få tydligare svar på hur vi framöver bör utforma olika former av delat boende med tanke på smart nyttjande, funktionsoptimering och med användarens behov i fokus. Vad kan vi skapa för mervärden socialt och ekonomiskt? Vilka tjänster vill man ha och vad behövs om vi ska dela mer? Vad blir de totala vinsterna ur ett byggnadsutformningsperspektiv om vi vore fler som skulle dela på mer?

Ett komplement till Akademiska Hus riktlinje
Akademiska Hus driver ett aktivt arbete för att möjliggöra bostadsbyggande på eller i anslutning till campusområden runt om i landet och har sedan 2014 möjlighet att själva utveckla, bygga och förvalta student- och forskarbostäder. Resultatet av innovationsprojektet ska komplettera Akademiska Hus nyligen framtagna riktlinje för student- och forskarbostäder, som visar vägen för att bolaget i samverkan arbetar för att skapa innovativa hem för en hållbar livskvalitet.  

– I dubbel bemärkelse strävar vi efter att utveckla innovativa campus och boendemiljöer för våra studenter och forskare. Dels genom att arbeta med resurseffektivitet och smarta lösningar och dels att, genom strategisk samverkan, arbeta för utveckling och implementering av innovation som bidrar till en hållbar utveckling, säger Linda Teng.

Projektets samarbetspartners


KTH Live-In Lab, HSB Living Lab, Nordic Choice Hotels, Studentbostäder i Linköping AB, Chalmers, KTH, Zynka BIM, Tengbom, Arkitema, Semrén & Månsson och GG arkitekter.