Social hållbarhet i kollektivboenden – är man mindre ensam tillsammans?

Fler och fler människor bor ensamma idag samtidigt som bostadsbristen i Sverige ökar. Kan kollektivt boende vara ett svar på dessa frågor, samtidigt som det bidrar till den sociala hållbarheten i samhället i stort?
Social hållbarhet i kollektivboende

Hållbarhet har sedan Brundtlandrapporten 1987 varit en viktig fråga för många företag och delas ofta in i ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Att vi idag ska tillgodose våra behov på ett sätt som inte äventyrar framtida generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov genomsyrar mångas arbetssätt. Dock får ofta de två förstnämnda aspekterna betydligt mer fokus då de är enklare att definiera och mäta, medan den sociala hållbarheten tenderar att hamna i skymundan. 

Byggbranschen har i många år blomstrat och hållbarhet har diskuterats flitigt. Nybyggda hus och områden marknadsförs ofta som gröna, men hur nytänkande är de egentligen? För att uppnå alla aspekter av hållbarhet, kanske vi snarare behöver förändrade boendemönster än solceller på taket?

Inom fastighetsbranschen framhålls bogemenskaper och kollektivboenden idag som en lösning på många sociala hållbarhetsfrågor – men vilka är de egentligen? Hur kan boende designas och förvaltas för att öka jämlikhet, egenmakt och sociala interaktioner? Hur kan vi genom byggd miljö skapa möten och öka förståelsen och tryggheten i samhället? 

Genom att studera boendeklustren i Living Lab, samt andra kollektivboenden i Göteborg och Malmö, ska olika aspekter av bogemenskaper identifieras och kopplas till social hållbarhet. För att få en helhetsbild kommer även arkitekter, utvecklare och förvaltare av bostäder att intervjuas och deras bild av social hållbarhet och kollektivboende jämföras med de boendes. Allt ska sammanställas i en rapport som presenterar olika sätt att bo tillsammans och tar reda på om det bidrar till social hållbarhet.

Fakta


Enligt Boverket saknas idag cirka 160 000 bostäder i Sverige. För att tillgodose behovet skulle 700 000 nya bostäder behöva byggas före 2025.

38 procent av alla hushåll i Sverige är singelhushåll enligt SCB. Detta är den högsta siffran i världen.

30 procent av de som bor själva känner sig ensamma enligt SCB. Av de som bor tillsammans med minst en person är den siffran 6 procent.