INNEMILJÖN I HSB LIVING LAB - Unik möjlighet att studera inomhusluften

Att luften vi andas i våra hem är ren och fri från skadliga partiklar är viktigt. I HSB Living Lab finns goda förutsättningar för att kunna kontrollera detta. Dessutom har man frågat de boende om den upplevda kvalitén på luften. Och resultatet hittills är gott.

Svenska Miljöinstitutet IVL gjorde denna studie under ett år från 2016 till 2017.
– Vi har studerat luftkvalitén i två lägenheter i huset, en obebodd och oventilerad och en bebodd och ventilerad, säger Sarka Langer som lett arbetet.

Man har bland annat mätt koncentrationen av kvävedioxid, ozon, flyktiga organiska ämnen och formaldehyd i luften, och man har tagit prover för flyktiga partiklar.
– Vi har valt de här ämnena för att de finns många tidigare studier att jämföra värdena mot. Dessutom finns det tydliga riktvärden som man också kan jämföra mot och se så att de inte överskrider, säger Sarka Langer.

Halterna av luftföroreningarna kvävedioxid och ozon var låga under undersökningsperioden och de låg under respektive rekommenderade riktvärden. Medelvärdet över mätperioden i den bebodda lägenheten för flyktiga organiska ämnen var lägre än och medelvärdet för formaldehyd var på samma nivå som respektive medianvärden i svenska bostäder. Även mätvärdena för partiklar har varit väldigt låga.
Utöver själva mätningarna har man också haft möjlighet att fråga de boende om deras syn på luftkvalitén.
– Det är intressant att se om deras bild matchar de mätvärden vi får fram, säger Sarka Langer.
Och hittills visar enkäterna med de boende att man är nöjd med luften. Acceptansen av luftkvaliteten låg på + 0,6 på en skala mellan –1 (helt oacceptabel) till +1 (helt acceptabel). På frågan om lukt har de boende gett svaret 2,5 på en tiogradig skala där 10 är värst.

FAKTA


Exempel på ämnen och partiklar man studerat i luften.
Förekomsten av samtliga ämnen låg långt under riktvärdena.

Kvävedioxid, NO2
En giftig gas. Bildas i vardagen i trafiken i samband med förbränningen i fordonsmotorer.
Är irriterande för lungor och är vid höga halter direkt dödligt.

Ozon, O3
Marknära ozon bildas i samband med kvävedioxiden reagerar med solljus. Ozon-gas högt upp i stratosfären skyddar jorden mot ultraviolett strålning – men marknära ozon är skadligt för växter och djur. Ozon är mycket reaktivt och kan användas till exempel för blekning av pappersmassa.

Formaldehyd CH20
En giftig gas som irriterar ögon och luftvägar. Formaldehyd är en vanlig kemikalie i kemisk industri. Den används till exempel i lim, färg och harts, för att binda ihop och härda material. Är cancerframkallande.