Spara och återanvända för hållbar vattenförbrukning

Det finns olika strategier och metoder för att spara på resurser. Satsa på minskad förbrukning, planera för ökad återanvändning – eller allra helst både och. I ett projekt i HSB Living Lab undersöker RISE, tillsammans med Chalmers, Ecoloop och flera kommuner och industripartners, vilka effekter som kan nås i hushållen genom att kombinera olika vattenbesparande åtgärder med lokal återanvändning av gråvatten.

Ungefär två tredjedelar av världens befolkning lever i dag i vattenbristområden, enligt Världsbanken. FN räknar med att efterfrågan på vatten kommer att överstiga tillgången med 40 procent år 2030. Och utmaningen finns verkligen inte bara i det globala syd. Även i Sverige finns det reella hot mot den åtkomst på vatten som vi länge tagit för given, både i form av faktisk brist och vad gäller kvaliteten på dricksvatten.  

Vi kan inte ensidigt fortsätta med ökad exploatering för att öka volymerna, utan behöver också strategier för resurseffektivisering. Mot den bakgrunden måste vi både minska vattenanvändningen och öka återanvändningen av det vatten vi använder. Det finns produkter och metoder för detta, men det saknas forskning som undersöker synergieffekterna mellan de olika strategierna, säger Josefine Klingberg på RISE.  

Det är denna kombination av åtgärder som undersöks i det aktuella projektet. Syftet är att bidra till resurseffektiv vattenanvändning, och minska risken för vattenbrist, genom att implementera och utvärdera kombinationer av lösningar för minskad vattenanvändning i hushåll.  

Forskningen i HSB Living Lab är en av fyra delstudier som genomförs inom ramen för forskningsrådet FORMAS initiativ Blå innovation. Tanken är att få med olika typer av boenden och hushåll i studien, så som flerfamiljshus och villor, samt områden med såväl kommunalt som enskilt vatten.  

Vi kommer också ta fram olika kommunikationspaket till hushållen för att undersöka hur sammanhanget och bakgrunden påverkar beteenden. Kort uttryckt handlar det om att se hur kommunikationsstrategier och teknik kan samverka, säger Josefine Klingberg. 

I projektet testas både etablerade och nya produkter. I ett samarbete med bland annat IKEA studeras exempelvis lösningar som minskar vattenflöde i köksblandare och dusch, med enkla funktioner för ökad flödeshastighet när det behövs för att också ge en bra användarupplevelse.  

Här undersöks även produkter som ger möjlighet att läsa av förbrukning och temperatur under användning för att informera och ”nudgea” brukaren att förändra sitt beteende. Liksom enkla lösningar för att återvinna det personliga duschvattnet i en sluten slinga direkt i badrummet och med en omkastare som leder kallt vatten till en behållare och varmt vatten till duschhuvudet.  

Målet är att öka förståelsen för samspelet mellan tekniska lösningar, kommunikation och beteenden och ge rekommendationer för hur kombinationer av lösningar kan användas för att minska vattenanvändningen, utan att leda till andra negativa effekter, säger Josefin Klingberg. 

Med resultaten från mätningar och intervjuer med boende kommer RISE att utveckla rekommendationer för hur de önskade synergieffekterna bäst kan uppnås och enklast implementersa i större skala.  

Vatten är vår mest värdefulla naturresurs och med ökande påfrestningar på vattenförsörjningssystemet måste vi börja använda vatten på ett mer effektivt sätt. Förhoppningsvis kan de här projektet genom att kombinera tekniska innovationer med beteendeförändringar skapa en stabil grund för vattenbesparingar, säger Josefine Klingberg.