Nu ska hushållens energisystem bli mer inkluderande

Cykla till jobbet eller installera solceller? Genus påverkar hur vi ser på hållbarhet och planerar vår energikonsumtion. I ett samarbete mellan HSB Living Lab, produktdesignstudion Boid och Chalmers utvecklas nu ett koncept för hur hushållens energisystem kan bli mer inkluderande, jämlika och effektiva.

Forskning pekar på att normer och beteenden kopplat till genus påverkar människors relation till energi, ändå har betydelsen av genus i utvecklingen av energisystem länge varit underskattad. Ett centralt problem är att energiteknik och energipolicy uppges vara genusneutralt, när det i själva verket är genusblint.

– Energilösningar och energipolicy antas alltså vara till för alla, men negligerar påverkan av socioekonomiska, kulturella och könsmässiga förutsättningar. Det leder till att lösningar blir mindre effektiva, uppnår fel effekter och hindrar omställningen till mer hållbara energisystem, säger Kalle Ekdahl på Boid.

Till exempel visar forskningen att det traditionellt kvinnligt kodade ansvarstagandet för hushållets hållbarhet fokuserar mot en daglig projektledning kring mat, kläder och kortare transporter. Det manligt kodade agerandet rör sig i stället mot mer övergripande tekniska investeringar.

– Det kan exempelvis vara att kvinnor oftare väljer att äta vegetarisk kost, köpa ekologiska produkter och cykla till jobbet istället för att åka bil, medan män tänker mer på att installera solceller, se över värmesystem och förbättra isolering, säger Kalle Ekdahl.

Resultatet av genusblindheten är alltså en obalans i hur hushållens energikonsumtion värderas och planeras, där det tekniska och ingenjörsmässiga perspektivet har tolkningsföreträde.

– Det vill vi vända på i det här projektet genom att undersöka hur energisystemen kan bli mer inkluderande, fortsätter Kalle Ekdahl.

I bakgrunden finns det större internationella projektet User-Centred Energy System, som bland annat fokuserar på relationen mellan genus och energianvändning. Inom det projektet har Boid sedan våren 2021 arbetat med att ta fram ett koncept för att hantera och planera hushållsenergi.

Kortfattat går arbetet ut på att ta fram ett designkoncept för en hushållsplanerare. Konceptet bygger på en energisnål e-pappersaffisch som föreställer en kalender med ett extra lager av information om dagens energiprognos. Det ger hushållet snabb och överblickbar
information och möjlighet att planera energirelaterade och andra aktiviteter.  Planeraren är tänkt att smälta in i inredningen, som en traditionell affisch eller väggkalender 

– Det är en intressant och utmanande process som inneburit att vi har gjort research inom normkritik, genusvetenskap och kritiskt tänkande, samtidigt som vi utvecklat teknik och design för en faktisk produkt, säger Kalle Ekdahl.

Under 2022 testade Boid olika prototyper i lägenheterna på HSB Living Labs forskningsarena. Utvärdering och resultat genomfördes både med hjälp av sensorer och intervjuer. Under slutet av 2023 kompletteras studierna i forskningsprojektet med mer praktisk applicerad designforskning i en riktig vardagsmiljö tack vare fortsatta tester i HSB Living Lab. Under denna period får de boende testa en prototyp av hushållsplaneraren under en längre tid.

– I dag är det typiska styrsystemen för hushållsenergi riktat mot en individ och knutet till en app som personen har i sin egen telefon. Vi vill i stället skapa ett gränssnitt som är placerat synligt och centralt i hemmet och är naturligt tillgängligt för alla i hushållet, säger Tobias Turja, student på Chalmers som varit delaktig i arbetet med prototyperna.

Den underliggande tesen är att all kontroll av energiförbrukning kan bidra till ett mer effektivt resursanvändande, och kontroll som har ett inkluderande, jämställt och tillgängligt gränssnitt har en än större potential.  

–  Koncept ska dels uppmuntra medlemmarna i ett hushåll att prata om energiförbrukning, dels gör det enklare för alla att hantera en framtida och kanske även instabil energiförsörjning, säger Kalle Ekdahl.